Kết luận: Khi cùng tổng nhì số cùng với số đồ vật ba, ta có thể cộng số trước tiên với tổng hai số còn lại.

Bạn đang xem: Tổng hợp các công thức toán lớp 5

Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c)

3. Tính chất: cộng với 0:

Kết luận: Bất kì một số trong những cộng với 0 cũng bằng chính nó.

CTTQ: a + 0 = 0 + a = a

*

B. Phép trừ

I. Bí quyết tổng quát:

*

II. Tính chất:

1. Trừ đi 0:

Kết luận: Bất kì một số trừ đi 0 vẫn bằng chính nó.

CTTQ: a – 0 = a

2. Trừ đi chính nó:

Kết luận: một trong những trừ đi thiết yếu nó thì bởi 0.

CTTQ: a – a = 0

3. Trừ đi một tổng:

Kết luận: khi trừ một vài cho một tổng, ta hoàn toàn có thể lấy số kia trừ dần từng số hạng của tổng đó.

CTTQ: a – (b + c) = a – b – c = a – c – b

4. Trừ đi một hiệu:

Kết luận: lúc trừ một số cho một hiệu, ta rất có thể lấy số kia trừ đi số bị trừ rồi cộng với số trừ.

CTTQ: a – (b – c) = a – b + c = a + c – b

C. Phép nhân

I. Bí quyết tổng quát

*

II. Tính chất:

1. đặc điểm giao hoán:

Kết luận: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thế đổi.

CTTQ: a × b = b × a

2. Tính chất kết hợp:

Kết luận: mong mỏi nhân tích hai số cùng với số sản phẩm ba, ta có thể nhân số trước tiên với tích hai số còn lại.

CTTQ: (a × b) × c = a × (b × c)

3. Tính chất: nhân cùng với 0:

Kết luận: Bất kì một vài nhân với 0 cũng bởi 0.

CTTQ: a × 0 = 0 × a = 0

4. Tính chất nhân với 1:

Kết luận: một số nhân với một thì bằng chính nó.

CTTQ: a × 1 = 1 × a = a

5. Nhân với cùng 1 tổng:

Kết luận: lúc nhân một trong những với một tổng, ta hoàn toàn có thể lấy số kia nhân cùng với từng số hạng của tổng rồi cùng các công dụng với nhau.

CTTQ: a × (b + c) = a × b + a × c

6. Nhân với một hiệu:

Kết luận: khi nhân một trong những với một hiệu, ta rất có thể lấy số kia nhân cùng với số bị trừ với số trừ rồi trừ hai kết quả cho nhau.

CTTQ: a × (b – c) = a × b – a × c

D. Phép chia

I. Phương pháp tổng quát:

*

Phép phân tách còn dư:

a : b = c (dư r)

số bị phân tách số phân tách thương số dư

Chú ý: Số dư phải nhỏ nhiều hơn số chia.

II. Công thức:

1. Phân chia cho 1:Bất kì một vài chia cho 1 vẫn bằng chính nó.

CTTQ: a : 1 = a

2. Chia cho chủ yếu nó:Một số phân tách cho chính nó thì bằng 1.

CTTQ: a : a = 1

3. 0 chia cho một số:0 chia cho một số bất kì không giống 0 thì bằng 0

CTTQ: 0 : a = 0

4. Một tổng chia cho một số:Khi chia một tổng cho một số, nếu cácsố hạng của tổng mọi chia hết cho số đó, thì ta có thể chia từng số hạng mang lại số chia rồi cùng các hiệu quả tìm được cùng với nhau.

CTTQ: (b + c) : a = b : a + c : a

5. Một hiệu phân tách cho một số:Khi phân chia một hiệu cho một số, ví như số bị trừ với số trừ đa số chia hết đến số đó, thì ta có thể lấy số bị trừ cùng số trừ chia cho số kia rồi trừ hai công dụng cho nhau.

CTTQ: (b – c) : a = b : a – c : a

6. Chia một số trong những cho một tích:Khi chia một vài cho một tích, ta có thể chia số đó cho 1 thừa số, rồi lấy kết quả tìm được phân tách tiếp mang lại thừa số kia.

CTTQ: a :(b × c) = a : b : c = a : c : b

7. Chia một tích cho một số:Khi phân chia một tích cho 1 số, ta có thể lấy một quá số phân tách cho số kia (nếu phân tách hết), rồi nhân hiệu quả với vượt số kia.

CTTQ: (a × b) : c = a : c × b = b : c × a

E. đặc điểm chia hết

1, chia hết mang đến 2: những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 (là các số chẵn) thì phân chia hết mang lại 2.

VD: 312; 54768;….

2, phân tách hết đến 3: những số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết đến 3 thì chia hết cho 3.

VD: mang lại số 4572

Ta tất cả 4+ 5 + 7+ 2 = 18; 18 : 3 = 6 cần 4572 : 3 = 1524

3, phân chia hết đến 4: các số tất cả hai chữ số tận cùng chia hết mang đến 4 thì phân tách hết đến 4.

VD: cho số: 4572

Ta có 72 : 4 = 18 đề nghị 4572 : 4 = 11 4 3

4, chia hết mang lại 5: các số bao gồm tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết mang lại 5.

VD: 5470; 7635

5, phân tách hết đến 6 (Nghĩa là phân chia hết mang đến 2 cùng 3): những số chẵn và bao gồm tổng những chữ số chia hết mang lại 3 thì phân tách hết mang lại 6.

VD: mang đến số 1356

Ta có 1+3+5+6 =15; 15:3 = 5 cần 1356 : 3 = 452

6, chia hết đến 10 (Nghĩa là chia hết đến 2 và 5): các số tròn chục (có hàng đơn vị bằng 0) thì chia hết mang đến 10.

VD: 130; 2790

7, phân chia hết đến 11: Xét tổng các chữ số ở hàng chẵn bằng tổng các chữ số ở sản phẩm lẻ thì số đó chia hết mang lại 11.

VD: mang đến số 48279

Ta tất cả 4 + 2 + 9 = 8 + 7 = 15 yêu cầu 48279 : 11 = 4389

8, phân chia hết đến 15 (Nghĩa là phân chia hết mang lại 3 cùng 5): những số bao gồm chữ số hàng đơn vị là 0 (hoặc 5) với tổng những chữ số chia hết cho 3 thì phân tách hết mang lại 15.

VD: mang lại số 5820

Ta tất cả 5 + 8 + 2 + 0 = 15; 15 : 3 = 5 nên 5820 : 15 = 388

9, chia hết cho 36 (Nghĩa là phân tách hết đến 4 với 9): những số bao gồm hai chữ số tận cùng phân chia hết mang đến 4 cùng tổng những chữ số chia hết cho 9 thì chia hết mang lại 36.

VD: đến số: 45720

Ta có đôi mươi : 4 = 5 và (4 + 5 + 7 + 2 + 0) = 18

18 : 9 = 2 phải 45720 : 36 = 1270

F. Toán vừa phải cộng

1. Mong mỏi tìm trung bình cộng (TBC) của nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

CTTQ: TBC = tổng các số : số các số hạng

2. Search tổng những số: ta mang TBC nhân số các số hạng

CTTQ: Tổng các số = TBC × số những số hạng

Tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó

*

Cách 1:

Tìm số lớn = (Tổng + hiệu) : 2

Tìm số bé nhỏ = số mập – hiệu

hoặc số bé bỏng = tổng – số lớn

Cách 2:

Tìm số nhỏ bé = (tổng – hiệu) : 2

Tìm số lớn = số bé xíu + hiệu

hoặc số lớn = tổng – số bé

Tìm nhì số khi biết tổng và tỉ số của nhị số đó

*

Cách làm:

Bước 1: tìm tổng số phần đều bằng nhau = rước số phần số bự + số phần số bé

Bước 2: tìm kiếm số bé = mang tổng : tổng cộng phần bằng nhau × số phần số bé

Bước 3: kiếm tìm số lớn = lấy tổng – số bé

Tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó

*

Cách làm:

Bước 1: search hiệu số phần bằng nhau = rước số phần số khủng – số phần số bé

Bước 2: tìm số nhỏ nhắn = lấy hiệu : hiệu số phần bằng nhau × số phần số bé

Bước: tìm số mập = đem hiệu + số bé

G. Toán tỉ trọng thuận

1. Khái niệm: hai đại lượng tỉ lệ thuận khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) từng nào lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) đi bấy nhiêu lần.

2. Câu hỏi mẫu: Một xe hơi trong nhì giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ xe hơi đó đi được từng nào ki- lô- mét?

Tóm tắt:

2 giờ: 90 km

4 giờ: … km?

Bài giải

Cách 1:

Trong một giờ ô tô đi được là:

90 : 2 = 45 (km) (*)

Trong 4 giờ xe hơi đi được là:

45 × 4 = 180 (km)

Đáp số: 180 km

Cách 2:

4 tiếng gấp 2 giờ số lần là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90 × 2 = 180 (km)

Đáp số: 180 km

(*) bước này là cách “ rút về đối kháng vị” (**) bước này là cách “ tìm tỉ số”

H. Toán tỉ lệ nghịch

1. Khái niệm: nhì đại lượng tỉ lệ nghịch lúc đại lượng này tăng (hoặc giảm) từng nào lần thì đại lượng kia lại bớt (hoặc tăng) từng ấy lần.

2. Vấn đề mẫu: ý muốn đắp xong xuôi nền nhà trong nhì ngày, cần có 12 người. Hỏi ao ước đắp ngừng nền nhà kia trong 4 ngày thì cần phải có bao nhiêu người? (Mức làm cho của mỗi cá nhân như nhau)

Tóm tắt:

2 ngày: 12 người

4 ngày: …. Người?

Bài giải

Cách 1:

Muốn đắp xong xuôi nền nhà trong 1 ngày, buộc phải số tín đồ là:

12 × 2 = 24 (người) (*)

Muốn đắp kết thúc nền đơn vị trong 4 ngày, đề xuất số bạn là:

24 : 4 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(*) đoạn này là cách “ rút về 1-1 vị”

Cách 2:

4 ngày vội 2 ngày chu kỳ là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Muốn đắp xong nền đơn vị trong 4 ngày, buộc phải số fan là:

12 : 2 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(**) đoạn này là bước “ tìm kiếm tỉ số”

I. Kiếm tìm phân số của một số

KL: ao ước tìm phân số của một số, ta đem số kia nhân với phân số đã cho.

Công thức tổng quát: cực hiếm a/b của A = A × a/b

VD: vào rổ gồm 12 trái cam. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu?

Giải

2/3 Số cam trong rổ là:

12 × 2/3 = 8 (quả)

ĐS: 8 quả

K. Tìm một vài biết quý hiếm phân số của số đó

KL: mong muốn tìm một số trong những khi biết một giá trị phân số của số đó, ta lấy quý giá đó phân tách cho phân số.

CTTQ:

Giá trị a/b của A = quý hiếm của phân số : a/b

VD: mang lại 2/3 số cam trong rổ cam là 8 quả. Hỏi rổ cam đó bao gồm bao nhiêu quả?

Giải

Số cam vào rổ là:

8 : 2/3 = 12 (quả)

ĐS: 12 quả

L. Tỉ số phần trăm

1. Search tỉ số tỷ lệ của nhị số: ta làm như sau:

– tìm thương của nhị số đó dưới dạng số thập phân.

– Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu tỷ lệ (%) vào bên yêu cầu tích tìm kiếm được.

CTTQ: a : b = T (STP) = STP × 100 (%)

VD: tìm tỉ số phần trăm của 315 cùng 600

Giải

Tỉ số phần trăm của 315 với 600 là:

315 : 600 = 0,525 = 52,5 %

ĐS: 52,5 %

2. Tìm giá bán trị tỷ lệ của một vài cho trước:ta lấy số đó phân tách cho 100 rồi nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi phân tách cho 100.

CTTQ: cực hiếm % = Số A : 100 × số % hoặc quý giá % = Số A × số % : 100

VD: ngôi trường Đại Từ gồm 600 học sinh. Số học sinh nữ chiếm phần 45% số học viên toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

Giải

Số học viên của trường kia là:

600 : 100 × 45 = 270 (học sinh)

ĐS: 270 học sinh

3. Tìm một số trong những biết giá chỉ trị tỷ lệ của số đó:ta lấy giá trị xác suất của số đó phân chia cho số xác suất rồi nhân với 100 hoặc ta mang giá trị tỷ lệ của số kia nhân cùng với 100 rồi phân tách cho số phần trăm.

CTTQ: Số A = cực hiếm % : số xác suất × 100 hoặc Số A = giá trị % × 100 : số phần trăm

VD: Tìm một trong những biết 30% của nó bằng 72.

Giải

Giá trị của số kia là:

72 : 30 × 100 = 240

ĐS: 240

M. Bảng đơn vị đo độ dài

1. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài:

*

2.Nhậnxét:

Hai đơn vị đo độ lâu năm liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 10 lần.

VD: 1m = 10 dm

1cm = 1/10 dm = 0,1 dm

Mỗi đơn vị đo độ lâu năm ứng với 1 chữ số.

VD: 1245m = 1km 2hm 4dam 5m

N. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Bảng đơn vị đo khối lượng:

*

2. Nhậnxét:

Hai đơn vị đo cân nặng liền nhau vội vàng (hoặc kém) nhau 10 lần.

VD: 1kg = 10 hg

1g = 1/10 dag = 0,1dag

Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng ứng với cùng một chữ số.

VD: 1245g = 1kg 2hg 4dag 5g

O. Bảng đơn vị đo diện tích

1. Bảng đơn vị đo diện tích:

*
*

2. Nhậnxét:

Hai đơn vị đo diện tích s liền nhau vội (hoặc kém) nhau 100 lần.

VD: 1m2= 100 dm2

1cm2= 1/100 dm2= 0,01dm2

Mỗi đơn vị đo độ dài ứng với hai chữ số.

VD: 1245m2= 12dam245m2

P. Bảng đơn vị chức năng đo thể tích

Mét khốiĐề –xi -mét khốixăng- ti- mét khối
1m31dm31cm3
= 1000 dm3= 1000 cm3
= 1/1000 m3= 1/1000 dm3
= 0,001m3= 0,001dm3

Nhậnxét:

Hai đơn vị đo thể tích ngay lập tức nhau vội vàng (hoặc kém) nhau 1000 lần.

VD: 1m3= 1000 dm3

1cm3= 1/1000 dm3= 0,001dm3

Mỗi đơn vị đo diện tích ứng với bố chữ số.VD: 1245dm3= 1m3245dm3

Lưu ý: 1dm3= 1l

R. HÌNH VUÔNG

1. Tính chất:Hình vuông là tứ giác bao gồm 4 góc vuông, 4 cạnh dài bởi nhau.

Cạnh kí hiệu là a

2.Tính chu vi:Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với 4.

CTTQ: p. = a × 4

Muốn tra cứu một cạnh hình vuông, ta mang chu vi phân chia cho 4. A = phường : 4

3. Tính diện tích: ước ao tính diện tích hình vuông vắn , ta đem số đo một cạnh nhân với bao gồm nó.

CTTQ: S = a × a

· ao ước tìm 1 cạnh hình vuông, ta tìm kiếm xem một trong những nào đó nhân với chính nó bởi diện tích, thì sẽ là cạnh.

· VD: cho diện tích hình vuông vắn là 25 m2. Tìm cạnh của hình vuông vắn đó.

Giải

Ta tất cả 25 = 5 × 5; vậy cạnh hình vuông là 5m

S. HÌNH CHỮ NHẬT

1. Tính chất:Hình chữ nhật là tứ giác tất cả 4 góc vuông, 2 chiều dài bằng nhau, 2d rộng bằng nhau.

Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng là b

2. Tính chu vi: ý muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta đem số đo chiều dài cùng số đo chiều rộng

(cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

CTTQ: phường = (a + b) × 2

* ao ước tìm chiều dài, ta lấy chu vi phân tách cho 2 rồi trừ đi chiều rộng a = p : 2 – b

· mong muốn tìm chiều rộng, ta lấy chu vi phân tách cho 2 rồi trừ đi chiều dài.

b = phường : 2 – a

3. Tính diện tích: mong tính diện tích s hình chữ nhật , ta rước số đo chiều nhiều năm nhân cùng với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo).

CTTQ: S = a × b

· muốn tìm chiều dài, ta lấy diện tích chia mang đến chiều rộng. A = S : b

· muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích s chia đến chiều dài.

b = S : a

T. Hình bình hành

Tính chất: Hình bình hành bao gồm hai cặp

cạnh đối diện tuy vậy song và bởi nhau.

Kí hiệu: Đáy làa,

chiều cao làh

Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh

Tính diện tích: ước ao tính diện tích hình bình hành, ta mang độ dài đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo)

CTTQ: S = a×h

– Muốntìm độ nhiều năm đáy, ta lấy diện tích s chia cho chiều cao.

a = S : b

– Muốntìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia mang đến chiều dài.

b = S : a

U. Hình thoi

Tính chất:

Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và tư cạnh bởi nhau

Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau và giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Kí hiệu hai đường chéo làmn

Tính chu vi: hy vọng tính chu vi hình thoi, ta rước số đo một cạnh nhân với 4.

Tính diện tích: diện tích hình thoi bởi tích của độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia cho 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

V. Hình thang

Tính chất: Hình thang bao gồm một cặp cạnh đối diện tuy vậy song.

– Chiều cao: là đoạn thẳng chính giữa hai đáy và vuông góc với nhì đáy.

Kí hiệu: đáy lớn làa, đáy nhỏ tuổi làb,chiều cao làh

Tính diện tích: mong tính diện tích hình thang ta đem tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

S = (a + b)×h : 2

Hoặc:Muốn tính diện tích hình thang ta lấy trung bình cùng hai đáy nhân với chiều cao.

S =×h

– Tính tổng nhị đáy:Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi phân chia cho chiều cao.

(a + b) = S×2 : h

– Tính trung bình cùng hai đáy:Ta lấy diện tích chia đến chiều cao.

= S : h

– Tính độ lâu năm đáy lớn:Ta lấy diện tích nhân cùng với 2, phân chia cho độ cao rồi trừ đi độ nhiều năm đáy bé.

a = S×2 : h – b

– Tính độ nhiều năm đáy bé:Ta lấy diện tích s nhân cùng với 2, phân chia cho chiều cao rồi trừ đi độ lâu năm đáy lớn.

b = S×2 : h – a

– Tính chiều cao:Ta lấy diện tích s nhân cùng với 2 rồi chia cho tổng độ dài hai đáy.

h = S×2 : (a + b)

hoặc: Tính chiều cao:Ta lấy diện tích s chia đến trung bình cộng của nhị đáy.

X. Hình tam giác

Tính chất: Hình tam giác có bố cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

Chiều cao là đoạn trực tiếp hạ trường đoản cú đỉnh vuông góc với cạnh đối diện.

Kí hiệu đáy làa, độ cao làh

Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng độ nhiều năm của 3 cạnh.

Tính diện tích: hy vọng tính diện tích hình tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

S = a×h : 2

– Tính cạnh đáy:Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi phân chia cho chiều cao.

a = S×2 : h

– Tính chiều cao:Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi phân tách cho cạnh đáy.

h = S×2 : a

Y. Hình tròn

1. Tính chất: hình tròn trụ có toàn bộ các nửa đường kính bằng nhau.

– Đường phủ bọc hình tròn call là mặt đường tròn.

– Điểm ở trung tâm hình tròn là tâm.

– Đoạn thẳng nối trung ương với một điểm trên đường tròn điện thoại tư vấn là phân phối kính. Ki hiệu làr

– Đoạn thẳng đi qua tâm cùng nối nhị điểm của đường tròn call là con đường kính.

Đường kính gấp đôi lần cung cấp kính. Kí hiệu làd

2. Tính chu vi: ước ao tính chu vi hình tròn trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d×3,14

Hoặc ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với số 3,14.

C = r×2×3,14

Tính đường kính: ta đem chu vi phân chia cho số 3,14

d = C : 3,14

Tính bán kính: ta đem chu vi phân chia cho 2 rồi phân chia cho số 3,14

r = C : 2 : 3,14(Tính ra nháp: r = C : 6,28)

3. Tính diện tích: muốn tính diện tích hình tròn trụ ta lấy bán kính nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.S = r×r×3,14

Biết diện tích, muốntìm chào bán kính, ta làm như sau: Lấy diện tích s chia mang đến số 3,14 để tìm tích của hai bán kính rồi search xem số nào đó nhân với chủ yếu nó bằng tích đó thì đấy là bán kính hình tròn.

VD: Cho diện tích một hình tròn trụ bằng 28,26 cm2. Tìm chào bán kính hình trụ đó.

Giải

Tích hai chào bán kính hình tròn là:

28,26 : 3,14 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 × 3 nên bán kính hình tròn trụ là 3cm

Hình hộp chữ nhật

1. Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 mặt, hai mặt đáy và bốn mặt bên.

– gồm 8 đỉnh, 12 cạnh

– Có bố kích thước: chiều lâu năm (a), chiều rộng (b), độ cao (c).

2. Tính diện tíchxung quanh: ý muốn tính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S×q = P(đáy)×c

Hoặc: S×q = (a + b)×2×c

– ước ao tìmchu vi đáy, ta lấy diện tích s xung quanh chia cho chiều cao.

P(đáy) = S×q : c

– mong muốn tìmchiều cao, ta lấy diện tích s xung quanh phân chia cho chu vi đáy

c = S×q : p (đáy)

– mong tìmtổng nhì đáy, ta lấy diện tích xung quanh chia cho 2 rồi phân chia cho chiều cao.

(a + b) = S×q : 2 : h

– hy vọng tìmchiều dài, ta lấy diện tích s xung quanh chia cho 2, phân chia cho chiều cao rồi trừ đi chiều rộng.

a = S×q : 2 : c – b

– muốn tìmchiều rộng, ta lấy diện tích xung quanh phân chia cho 2, phân chia cho độ cao rồi trừ đi chiều dài.

b = S×q : 2 : c – a

– Tính diện tích toàn phần:Muốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng diện tích hai đáy.

Stp = S×q + S(2đáy)

Hoặc:Stp = (a + b )×2×c + a×b×2

Muốn tìmdiện tích đáyta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng.

S(đáy) = a×b

– mong muốn tìmchiều dài,ta lấy diện tích s đáy phân tách cho chiều rộng.

a = S(đáy) : b

– muốn tìmchiều rộng,ta lấy diện tích đáy phân chia cho chiều dài.

b = S(đáy) : a

4. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật:ta lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

V = a×b×c

– hy vọng tìmchiều dài,ta lấy thể tích phân tách cho chiều rộng rồi phân tách tiếp mang lại chiều cao.

a = V : b : c

– mong mỏi tìmchiều rộng,ta mang thể tích phân tách cho chiều lâu năm rồi phân chia tiếp mang đến chiều cao.

b = V : a : c

– ý muốn tìmchiều cao,ta lấy thể tích phân chia cho chiều nhiều năm rồi phân chia tiếp cho chiều rộng.

c = V : a : b

hoặc lấy thể tích phân chia cho diện tích đáy

c = V : S(đáy)

Hình lập phương

1. Tính chất: Hình lập phương có 6 phương diện là các hình vuông vắn bằng nhau.

– tất cả 8 đỉnh, 12 cạnh dài bởi nhau. Kí hiệu cạnh làa

2. Tính diện tích×ung quanh: muốn tính diện tích s ×ung xung quanh hình lập phương ta lấy

diện tích một khía cạnh nhân cùng với 4:S×q = S(1 mặt)×4

3. Tính diện tích toàn phần: mong tính diện tích s toàn phần hình lập phương ta lấy diện tích s một khía cạnh nhân cùng với 6:Stp = S(1 mặt)×6

Muốn tìmdiện tích một mặtta lấy diện tích ×ung quanh chia cho 4 hoặc diện tích toàn phần chia cho 6.

S(1 mặt) = S×q : 4

Hoặc: S(1 mặt) = Stp : 6

– Muốntìm 1 cạnh hình lập phương, ta kiếm tìm xem một trong những nào đó nhân với thiết yếu nó bằng diện tích s một mặt, thì sẽ là cạnh.

VD: Cho diện tích s một phương diện là 25 m2. Tìm kiếm cạnh của hình lập phương đó.

Giải

Ta gồm 25 = 5 × 5;

vậy cạnh hình lập phương là 5m

4.Tính thể tích hình lập phương:ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

V = a×a×a

Muốntìm 1 cạnh hình lập phương, ta tra cứu xem một số trong những nào kia nhân với thiết yếu nó rồi nhân tiếp với nó bởi thể tích, thì đó là cạnh.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, Hóa
Đường thẳng
Hình tam giác
Các trường thích hợp tam giác bởi nhau
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình chữ nhật

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng Toán lớp 5 học kì 1, học kì 2 đưa ra tiết

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SÔ

1. Các tính chất cơ phiên bản của phân số

*) trường hợp nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên khác thì được một phân số bằng phân số đã cho.

*

*) Nếu phân chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

*

2. Rút gọn gàng phân số

Phương pháp:

+ Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân tách hết mang lại số tự nhiên nào lớn hơn 1. 

+ phân chia tử số và chủng loại số đến số đó.

+ Cứ làm như thế cho đến khi nhận ra phân số buổi tối giản.

*

3. Quy đồng mẫu mã số của các phân số

Phương pháp:

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số trước tiên nhân với chủng loại số của phân số vật dụng hai.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số đồ vật hai nhân với chủng loại số của phân số thiết bị nhất.

*

4. đối chiếu hai phân số

4.1. đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã số

Trong nhì phân số cùng mẫu mã số:

· Phân số nào bao gồm tử số bé thêm hơn thì nhỏ nhắn hơn.

· Phân số nào tất cả tử số lớn hơn thì lớn hơn.

· nếu như tử số đều nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

*

4.2. So sánh hai phân số không cùng mẫu số

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của nhì phân số mới.

*

5. Phân số thập phân

Khái niệm: các phân số tất cả mẫu số là được hotline là phân số thập phân

*

6. Phép cùng và trừ hai phân số gồm cùng mẫu số

Phương pháp: muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu mã số ta cùng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

*

7. Phép cùng và trừ hai phân số không cùng mẫu số

Phương pháp: ước ao cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số, rồi cộng (hoặc trừ) nhì phân số đã quy đồng mẫu số.

*

8. Phép nhân với phép phân tách hai phân số

● mong nhân nhì phân số ta đem tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

*

● muốn chia nhị phân số cho một phân số ta rước phân số đầu tiên nhân cùng với phân số sản phẩm công nghệ hai hòn đảo ngược.

*

HỖN SỐ

1. Khái niệm hỗn số

Hỗn số có hai thành phần là phân nguyên cùng phần phân số.

Ví dụ: láo lếu số

*
 được phát âm là “hai và 1 phần bốn” tất cả phần nguyên là 2 và phần phân số là
*

Chú ý: Phần phân số của lếu số bao giờ cũng bé dại hơn

2. Giải pháp chuyển láo lếu số thành phân số

Phương pháp:

+ Tử số bởi phần vì sao với chủng loại số rồi cộng với tử số ở trong phần phân số.

+ mẫu mã số bằng mẫu số ở trong phần phân số.

*

3. Biện pháp chuyển phân số thành lếu láo số

Phương pháp:

+ Tính phép phân chia tử số mang đến mẫu số

+ không thay đổi mẫu số của phần phân số; Tử số bằng số dư của phép phân tách tử số mang lại mẫu số

+ Phần nguyên bằng thương của phép phân tách tử số mang lại mẫu số

*

4. Những phép toán với láo số

4.1. Phép cộng, trừ lếu láo số

Cách 1. Chuyển hỗn số về phân số

*

Cách 2. Bóc tách hỗn số nguyên tố nguyên với phần phân số

*

4.2. Phép nhân, phân tách hỗn số

Phương pháp: ý muốn nhân (hoặc chia) nhì hỗn số, ta gửi hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa gửi đổi.

*

5. So sánh hỗn số

Cách 1. Chuyển hỗn số về phân số

*

Cách 2. đối chiếu phần nguyên và phần phân số

*

SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. định nghĩa số thập phân

Ôn lại phân số thập phân: những phân số tất cả mẫu số là ,… được call là phân số thập phân.

*

Mỗi số thập phân gồm hai phần: Phần nguyên cùng phần thập phân (chúng được ngăn cách bởi dấu phẩy)

Ví dụ. Số thập phân 4,35 gồm hai phần: Phần nguyên (4) với phần thập phân (35)

2. Chuyển các phân số thành số thập phân

Phương pháp: ví như phân số đã đến chưa là phân số thập phân thì ta chuyển những phân số thành phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Ví dụ. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

*

3. Nhảy số thập tạo thành phân số

Phương pháp: Viết số thập phân bên dưới dạng phân số thập phân kế tiếp thực hiện các bước rút gọn gàng phân số thập phân đó.

(1, 2, 3 chữ số phần thập phân khi chuyển sang phân số thập phân bao gồm mẫu số là 10, 100, 100,…)

*

4. Viết những số đo độ dài, khối lượng… dưới dạng số thập phân

Phương pháp:

- tìm kiếm mối tương tác giữa hai đơn vị chức năng đo đang cho.

- dịch số đo độ lâu năm đã cho thành phân số thập phân có đơn vị chức năng đo mập hơn.

- chuyển từ số đo độ dài dưới dạng phân số thập chia thành số đo độ dài khớp ứng dưới dạng số thập phân có đơn vị lớn hơn.

Ví dụ. Viết số đo bên dưới dạng phân số thập phân và số thập phân

*

5. Viết lếu láo số thành phân số thập phân

Phương pháp: Đổi lếu láo số về dạng phân số thập phân, tiếp đến chuyển thành số thập phân

Ví dụ. Viết hỗn số thành số thập phân:

*

6. Phép cộng và phép trừ những số thập phân

6.1. Phép cộng hai số thập phân

Muốn cộng hai số thập phân ta có tác dụng như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- cùng như cộng những số tự nhiên.

- Viết vệt phẩy sống tổng thẳng cột với những dấu phẩy của các số hạng.

*

6.2. Phép trừ nhì số thập phân

Muốn trừ một số trong những thập phân cho một số trong những thập phân ta làm cho như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- triển khai phép trừ như trừ những số từ nhiên.

- Viết dấu phẩy làm việc hiệu trực tiếp cột với các dấu phẩy của số bị trừ với số trừ.

*

6.3. Phép nhân các số thập phân

a) Nhân một số thập phân với một số trong những tự nhiên

Muốn nhân một vài thập phân với một vài tự nhiên ta là như sau:

+ Nhân như nhân những số tự nhiên

+ Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân bao gồm bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải sang trái.

*

b) Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000,…

Muốn nhân một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 100,… ta chỉ bài toán chuyển lốt phẩy của số đó lần lượt sang bên buộc phải một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Nhân một vài thập phân với một số trong những thập phân

Muốn nhân một trong những thập phân với một vài thập phân ta làm như sau:

+ triển khai phép nhân như nhân các số từ bỏ nhiên

+ Đếm xem vào phần thập phân của tất cả hai quá số có bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy tách bóc ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải sang trái

*

(hai thừa số có tất cả ba chữ số ở chỗ thập phân, ta cần sử dụng dấu phẩy tách bóc ở tích ra cha chữ số kể từ trái lịch sự phải)

d) Nhân một vài thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001;…

Muốn nhân một số thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ vấn đề chuyển vệt phẩy của số kia lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

*

6.4. đặc điểm của phép nhân

*

6.5. Phép chia các số thập phân

a) Chia một số thập phân cho một số trong những tự nhiên

Muốn chia một số trong những thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- phân chia phần nguyên của số bị phân tách cho số chia.

- Viết vệt phẩy vào bên bắt buộc thương đã tìm được trước khi rước chữ số thứ nhất ở phần thập phân của số bị phân chia đẻ thực hiện phép chia.

- liên tục chia cùng với từng chữ số thập phân của số bị chia.

*

b) Chia một trong những thập phân đến 10, 100, 1000,…

Muốn chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển vết phẩy của số kia lần lượt sang phía bên trái một, hai, ba,… chữ số.

*

c) Chia một số trong những tự nhiên cho một vài tự nhiên mà thương kiếm được là một số trong những thập phân

Khi chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên hơn nữa dư, ta liên tục chia như sau:

+ Viết dấu phẩy vào bên bắt buộc số thương.

+ hiểu thêm vào bên buộc phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

+ trường hợp còn dư nữa, ta lại viết sản xuất bên nên số dư new một chữ số 0 rồi liên tiếp chia, và rất có thể cứ làm như thế mãi.

*

d) Chia một số tự nhiên cho một trong những thập phân

Muốn chia một vài tự nhiên cho một số thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số phân chia thì viết cấp dưỡng bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- quăng quật dấu phẩy sống số phân tách rồi tiến hành phép phân chia như chia những số từ bỏ nhiên.

*

e) Chia một số thập phân đến 0,1; 0,01; 0,001…

Muốn chia một số thập phân mang đến 0,1; 0,01; 0,001… ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số kia lần lượt sang bên buộc phải một, hai, ba,… chữ số.

*

f) Chia một số thập phân cho một số thập phân

Muốn chia một vài thập phân cho một thập phân ta có tác dụng như sau:

+ Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở đoạn thập phân của số phân chia thì gửi dấu phẩy nghỉ ngơi số bị chia sang bên bắt buộc bấy nhiêu chữ số.

+ bỏ dấu phẩy sống số chia rồi thực hiện phép phân chia như chia cho số tự nhiên.

*

TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. Có mang Tỉ số phần trăm

 có thể viết dưới dạng là a%, tốt = a%

+ Tỉ số xác suất là tỉ số của nhị số mà trong những số ấy ta đưa mẫu của tỉ số về 100.

+ Tỉ số xác suất thường được sử dụng để biểu hiện độ lớn tương đối của một lượng này đối với lượng khác.

*

2. Những phép tính với tỉ số phần trăm

*

3. Những bài toán cơ phiên bản của tỉ số phần trăm

Bài toán 1: tra cứu tỉ số tỷ lệ của nhì số

Muốn tìm tỉ số phần trăm của nhì số ta làm cho như sau:

- tìm kiếm thương của hai số kia dưới dạng số thập phân.

- Nhân thương kia với 100 và viết thêm kí hiệu xác suất (%) vào bên phải tích tìm kiếm được

Ví dụ: tìm tỉ số xác suất của 315 cùng 600

*

Bài toán 2: Tìm giá trị phần trăm của một vài cho trước

Muốn tìm giá trị phần của một số cho trước ta mang số đó phân tách cho 100 rồi nhân cùng với số tỷ lệ hoặc mang số đó nhân với số xác suất rồi phân chia cho 100.

Ví dụ. ngôi trường Đại Từ gồm 600 học tập sinh. Số học sinh nữ chiếm 45% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

*

Bài toán 3: kiếm tìm một số, biết quý giá một tỉ số phần trăm của số đó

Muốn tìm một vài khi biết giá bán trị tỷ lệ của số kia ta đem giá trị tỷ lệ của số đó phân chia cho số tỷ lệ rồi nhân với 100 hoặc ta mang giá trị xác suất của số kia nhân cùng với 100 rồi phân tách cho số phần trăm.

Ví dụ. Tìm một trong những biết 30% của nó bằng 72.

*

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG

1. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Lớn hơn mét

Mét

Bé rộng mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

1hm

1dam

1m

1dm

1cm

1mm

= 10hm

= 10dam

= 10m

= 10 dm

= 10cm

= 10mm

= km

= hm

= dam

= m

= dm

= mm

= 0,1km

= 0,1hm

= 0,1dam

= 0,1m

= 0,1dm

= 0,1mm

Nhận xét

- Hai đơn vị đo độ nhiều năm liền nhau gấp ( hoặc kém) nhau 10 lần.

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Lớn hơn ki-lô- gam

Ki-lô- gam

Bé rộng ki-lô- gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1tấn

1tạ

1yến

1kg

1hg

1dag

1g

=10 tạ

=10 yến

=10kg

=10hg

=10dag

=10g

= tấn

= tạ

= yến

= kg

= hg

= dag

= 0,1tân

= 0,1tạ

= 0,1yến

= 0,1kg

= 0,1hg

= 0,1dag

Nhận xét:

- Hai đơn vị chức năng đo cân nặng liền nhau gấp (hoặc kém) nhau 10 lần.

- Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng ứng với 1 chữ số.

*

3. Bảng đơn vị đo diện tích s

Lớn hơn mét vuông

Mét vuông

Bé hơn mét vuông

km2

hm2

(ha)

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1km2

1hm2

(=1ha)

1dam2

1m2

1dm2

1cm2

1mm2

= 100hm2

= 100 ha

= 100dam2

= 100m2

= 100dm2

= 100cm2

=100mm2

= km2

= hm2

= ha

= dam2

= m2

= dm2

= cm2

= 0,01km2

= 0,01hm2

= 0,01 ha

= 0,01dam2

= 0,01m2

= 0,01dm2

= 0,01cm2

Nhận xét:

- Hai đơn vị chức năng đo diện tích s liền nhau vội vàng (hoặc kém) nhau 100 lần.

*

4. Bảng đơn vị đo thể tích

Mét khối

Đề - xi -mét khối

Xăng- ti- mét khối

1m3

1dm3

1cm3

= 1000 dm3

= 1000 cm3

= m3

= dm3

= 0,001m3

= 0,001dm3

Nhận xét:

- Hai đơn vị chức năng đo thể tích lập tức nhau gấp (hoặc kém) nhau 1000 lần.

*

HÌNH TAM GIÁC

1. Hình tam giác

*

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- tía đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB với AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh bố và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C).

Vậy hình tam giác bao gồm 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

2. Một số mô hình tam giác

Có 3 loại hình tam giác:

- Hình tam giác có tía góc nhọn

- Hình tam giác bao gồm một góc tù cùng hai góc nhọn

- Hình tam giác gồm một góc vuông với hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông)

*) mẫu vẽ minh họa

*

3. Cách xác minh đáy và mặt đường cao của hình tam giác

*

4. Diện tích s hình tam giác

Quy tắc: hy vọng tính diện tích s hình tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

*

Ví dụ. Tính diện tích s hình tam giác gồm độ nhiều năm đáy là 13cm và chiều cao là 4cm.

*

HÌNH THANG

1. Định nghĩa: Hình thang bao gồm một cặp cạnh đối diện song song.

*

Hình thang ABCD có:

● Cạnh đáy AB cùng cạnh đáy DC. Bên cạnh AD và kề bên BC.

● AB tuy vậy song với DC.

● AH là mặt đường cao, độ lâu năm AH là độ cao

*) Hình thang vuông:

*

AD vuông góc với hai đáy AB, DC.

AD là mặt đường cao của hình thang của ABCD.

2. Diện tích hình thang: mong muốn tính diện tích s hình thang ta mang tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

*

Trong đó:

● a là đáy nhỏ

● b là lòng lớn

● h là chiều cao

Ví dụ.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Lời Chúc Ý Nghĩa Nhất, Tổng Hợp Những Lời Chúc 20/10 Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai đáy lần lượt là , và chiều cao .

-->