Tên đầy đủ: Tập Cận Bình
Tiền nhiệm: hồ Cẩm Đào

XMG4z_RWXJy
Dx
Zy
EGg" alt="*">