Spinning Đang cài đặt tài liệu...
*

mua file .null
tải file Word
cài đặt file PDF
Tài liệu này miễn phí sở hữu xuống
*

Xem phía dẫn


0.0 các bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này
Tổng hợp các dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 năm 2020 phần 1
*
0.0 0

5 - Rất có ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - trung bình 0


2 - Tạm gật đầu đồng ý 0


1 - Không có lợi 0


Mô tả


Th vi

n đ thi – Th vi

n đ ki

m tra online hot nh t

ư

ư

Tóm t

t lý thuy t:

ế

1. Khái ni

m bài xích toán

- việc là m t vi

c nào này mà con ng

i mu n máy tính th c hi

n.

Bạn đang xem: Một số bài tập về thuật toán lớp 10

ườ

- các y u t

c

a m t bài toán:

ế

ố ủ

+ Input: thông tin đã bi

t, thông tin đ a vào trang bị tính.

ế

ư

+ Output: thông tin c

n tìm, tin tức l

y ra t

thứ tính.

- Ví d : việc tìm

c thông thường l

n nh t c

a 2 s

nguyên d

ng, lúc đó:

ướ

ươ

+ Input: nhị s

nguyên d

ng A, B.

ươ

+ Output:

c tầm thường l

n nh t c

a A cùng B

ướ

2. Khái ni

m thu t toán

a) Khái ni

m

Thu t toán là 1 trong dãy h u h n các thao tác làm việc đ

c s

p x phường theo 1 trình t

xác đ nh

ượ

ế

sao cho sau khi th c hi

n dãy thao tác làm việc

y, t

input đầu vào c

a bài xích toán, ta nh n đ

c

ượ

Output c

n tìm.

b) Bi

u di

n thu t toán

- S d ng giải pháp li

t kê: nêu ra tu n t

các thao tác c

n ti

n hành.

ử ụ

ế

- S d ng s

đ kh i đ tế bào t

thu t toán.

ử ụ

ơ ồ

c) những tính ch t c

a thu t toán

- Tính d ng: thu t toán ph i k t thúc sau 1 s

h u h n l

n th c hi

n những thao

ế

ố ữ

tác.

- Tính xác đ nh: sau thời điểm th c hi

n 1 làm việc thì ho c là thu t toán k t thúc ho c

ế

là gồm đúng 1 thao tác làm việc xác đ nh đ đ

c th c hi

n ti

p theo.

Xem thêm:

ể ượ

ế

- Tính đúng đ n: sau khoản thời gian thu t toán k t thúc, ta ph i nh n đ

c output đầu ra c

n tìm.

ế

ượ

Trang ch

:

De
Thi
Tai
Lieu
Com

Thuật toán gồm những tính chất nào bên dưới đây?

Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi cụ thể giúp các bạn chuẩn bịtốt mang lại kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nói chung và ôn thi bình chọn cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho những em học tập sinh. Mời những em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Coi trọn cỗ Đề đánh giá cuối học kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


Tổng hợp những dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 năm 2020 phần 1

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi cụ thể giúp các bạn chuẩn bịtốt mang đến kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói phổ biến và ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học tập kì 2 cho các em học tập sinh. Mời những em học viên cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn cỗ Đề soát sổ cuối học kì 2 văn 8 gồm đáp án

Bạn sẽ xem tư liệu "Bài tập thuật toán Tin học tập lớp 10", để cài tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên
*

Bài 1 : Hoán đổi quý giá của hai biến hóa số thực a cùng bv khẳng định bài toán:C Input: Hai biến hóa số thực a với b.C Output: Hai biến đổi số thực a với b đã có hoán thay đổi giá trị cho nhau.v Thuật toán
C cách 1 : Nhập quý giá hai số thực a,b;C cách 2 : c ß a;C bước 3 : a ß b;C bước 4 : b ß c;C bước 5 : Đưa xác định giá trị mới của a với b rồi kết thúc.Bài 2: Tính tổng ;v xác minh bài toán:C Input: Số tự nhiên N .C Output: Tổng của hàng .v Thuật toán : C cách 1: Nhập số tự nhiên N;C cách 2: S ß 0 ; i ß 1;C cách 3 : giả dụ i > N thì chỉ dẫn S rồi kết thúc;C cách 4: S ß S +i;C cách 5 : i ß i + 1;C bước 6 :Quay lại cách 3.Bài 3: Tính tích ;v khẳng định bài toán: C Input: Số tự nhiên và thoải mái N. C Output: Tích của .v Thuật toán: C cách 1: Nhập số tự nhiên và thoải mái N;C cách 2: trường hợp N=0 thì thông báo P=0 rồi kết thúc;C cách 3: i ß 1, p. ß 1;C bước 4: giả dụ i > N thì đưa ra giá trị P, rồi kết thúc;C bước 5: p ß p. *i;C cách 6: i ß i +1, quay về bước 3.Bài 4: Tính tổng ;v xác định bài toán
C Input: Số thoải mái và tự nhiên N.C Output: Gía trị S =13 + 23 + 33 +...+ N3.v Thuật toán:C cách 1: Nhập số tự nhiên và thoải mái N;C bước 2: i ß 1, S ß 0;C bước 3: nếu i > N thì giới thiệu giá trị, rồi kết thúc;C bước 4: S ß S + i*i*i;C bước 5: i ß i +1, trở lại bước 3.Bài 5: Tính tổng: v xác định bài toán
C input : Số tự nhiên và thoải mái N .C Output: Tổng của dãy số. .v Thuật toán
CBước 1: Nhập số tự nhiên và thoải mái N;CBước 2: trường hợp N=0 thì thông báo S không tồn tại giá trị rồi kết thúc;CBước 3: S ß 0; i ß 1;CBước 4: ví như i > N thì đưa ra S rồi kết thúc;CBước 5: S ß S + (i√i);CBước 6: i ß i+1;CBước 7: quay trở về bước 3.Bài 6 : tra cứu tích v xác định bài toán
C Input: Số tự nhiên N.C Output: Tích của dãy.v Thuật toán:C cách 1 : Nhập số thoải mái và tự nhiên N;C cách 2: N=0 thì thông tin P không tồn tại giá trị rồi kết thúc;C bước 3: p ß 1; i ß 1;C bước 4: ví như i > N thì chuyển ra p. Rồi kết thúc;C cách 5 : p ßP x i√i;C bước 6: I ß i+1;C bước 7: quay trở lại bước 4.Bài 7: Tính tổng v xác minh bài toán:C Input: Số thoải mái và tự nhiên N.C Output: Tổng của hàng số .v Thuật toán
C cách 1: Nhập số tự nhiên và thoải mái N;C bước 2: nếu như N=0 thì thông báo S=1 rồi kết thúc;C bước 3: S ß 0; i ß 1; phường ß 1;C cách 4: nếu như i > N thì chỉ dẫn S rồi kết thúc;C cách 5: S ß S + 1/P;C bước 6: i ß i + 1; phường ß P*i;C bước 7: quay trở lại bước 4.Bài 8: Giải phương trình: ;v xác minh bài toán:C Input: a,b là số thực.C Output: quý hiếm x hoặc không tồn tại nghiệm.v Thuật toán
C bước 1: Nhập 2 giá trị a, b;C cách 2: nếu như a ≠ 0 thì thông tin phương trình có nghiệm x ß -b/a rồi kết thúc;C bước 3: b≠0 thì thông tin phương trình vô nghiệm rồi kết thúc;C bước 4: thông tin phương trình có nghiệm với mọi x là số thực rồi kết thúc.Bài 9: Giải phương trình: ;v khẳng định bài toán
C Input: số thực a,b,c.C Output: quý giá x hoặc không có nghiệm .v Thuật toán
C bước 1: Nhập số thực a,b,c;C cách 2: nếu như a≠0 thì gửi đến bước 6;C bước 3: nếu như b≠0 thì thông tin x ß -c/b rồi kết thúc;C cách 4: giả dụ c≠0 thì thông báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc;C bước 5: thông báo phương trình gồm nghiệm là rất nhiều x thuộc R rồi kết thúc;C cách 6 : Delta←b2-4ac;C bước 7: giả dụ Delta = 0 thì thông tin phương trình tất cả nghiệm kép: x ß -b/2a rồi kết thúc;C bước 8: nếu Delta>0 thì thông tin phương trình tất cả nghiệm: x1ß (-b+√Delta)/2a; x2 ß (-b-√Delta)/2a rồi kết thúc;C bước 9: thông tin phương trình vô nghiệm rồi kết thúc.Bài 10: Tính tổng những số trong hàng số ;v xác minh bài toán:C Input: Số nguyên dương N và dãy .C Output: Tổng của dãy số .v Thuật toán
C cách 1: Nhập số nguyên dương N, hàng ;C cách 2: Sß 0, i ß 1;C cách 3: nếu như i > N thì gửi ra kết quả rồi kết thúc;C bước 4: S ß S +ai;C cách 4: i ß i+1, quay lại bước 3.Bài 11: Tính tổng những số dương trong dãy v khẳng định bài toán
C Input: Số dương N và dãy số .C Output: Tổng những số dương trong hàng A.v Thuật toán
C Bước1 : Nhập số nguyên dương N và dãy những số ;C bước 2: S ß 0; i ß 1;C cách 3: trường hợp i > N thì đưa ra giá trị S rồi kết thúc;C bước 4 : giả dụ ai > 0 thì S ß S + ai;C cách 5 : i ß i+1;C cách 6 : trở lại bước 3.Bài 12: Đếm các số âm trong dãy số mang đến trước;v khẳng định bài toán
C Input: N và dãy .C Output: Số số âm trong hàng A.v Thuật toán: C bước 1: Nhập số nguyên dương N với dãy các số ;C cách 2: i ß 1, dem ß 0;C bước 3: trường hợp i > N thì chỉ dẫn giá trị của dem rồi kết thúc;C bước 4: giả dụ ai N thì kết thúc;C bước 4: nếu như ai >0 thì chỉ dẫn giá trị i;C bước 5 : i ß i + 1, rồi quay trở về bước 3.Bài 14: một tấm học gồm N học sinh. Cuối học kì, thầy giáo môn tin cho biết điểm vừa đủ môn (Tbm) của từng học tập sinh. Call Mức vừa đủ môn tin của lớp là tỉ số thân tổng điểm Tbm của tất cả lớp với tổng số học sinh. Tính số học viên có Tbm bên dưới mức vừa đủ môn tin của lớp.v xác minh bài toán
C Input: N (Số học sinh của lớp) a1, a2 ,... An (Số điểm của trung bình môn của tất cả lớp).C Output: Số học sinh có vừa phải môn bên dưới mức vừa đủ môn tin của lớpv Thuật toán:C bước 1: Nhập số nguyên dương N; C bước 2: i ß 1; S ß 0;C cách 3: nếu i >N thì đưa tới cách 6;C bước 4: S ß S + ai ;C bước 5: i ß i +1 rồi trở lại bước 3;C cách 6: TB ß S/N ;C bước 7: dem ß 0; i ß 1;C cách 8: trường hợp i > N thì thông báo dem rồi kết thúc;C cách 9: trường hợp ai