pedagogics, pedagogy là các phiên bản dịch số 1 của "giáo dục học" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: giáo dục đại học cân xứng với khoanh vùng giáo dục đh châu Âu. ↔ Higher education is aligned onto the European Higher Education Area.


*

*

"The philosophy of education may be either the philosophy of the process of education or the philosophy of the discipline of education.

Bạn đang xem: Giáo dục học tiếng anh là gì


Giáo dụchọc kéo dãn dài sáu năm, giáo dục trung học đại lý được chia thành mức căn bạn dạng và chi phí đại học.
Primary education lasts for six years, secondary education is divided into basic and pre-university education.
Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) liệt kê 2.180 cơ sở giáo dục bậc đại học, 607 trong đó là ngôi trường công cùng 1.573 là ngôi trường tư.
The Commission on Higher Education (CHED) lists 2,180 higher education institutions, 607 of which are public và 1,573 private.
Sau khi chấm dứt giáo dục trung học các đại lý năm 2010, cô học ngành giáo dục thể hóa học tại Đại học giang sơn Andrés Bello.
After completing her secondary education in 2010, she studied physical education at the Universidad Andrés Bello.
In college, we"ve got cost inflation in higher education that dwarfs cost inflation in medical care.
Với ý thức cao hơn nữa về từ bỏ kỷ, càng nhiều cha mẹ bác sĩ nhi, công ty giáo dục học giải pháp nhận dạng những đặc tính của từ kỷ.
With that increased awareness, more parents, more pediatricians, more educators learned to recognize the features of autism.
Trong số các trường học, 451 cung ứng giáo dụchọc, 102 cung ứng giáo dục cấp cho trung học, và bao gồm năm trường học tập ngày dành cho tất cả những người lớn.
Of these schools, 451 offer elementary education, 102 offer secondary level education, and there are five adult day schools.
Bà đã dứt giáo dụchọc và thiếu nhi tại trường Simon Rodriguez với giáo dục trung học tại học viện chuyên nghành José Ramón Yépez sống Zulia.
She completed primary & pre-school education at the Simon Rodriguez School & secondary education at the José Ramón Yépez Institute in Zulia.
Các chính sách này phương pháp ưu đãi cho bumiputera trong việc làm, giáo dục, học bổng, khiếp doanh, tiếp cận nhà chi phí thấp hơn và cung ứng tiết kiệm.
These policies provide preferential treatment khổng lồ bumiputera in employment, education, scholarships, business, và access lớn cheaper housing và assisted savings.
Hoàn thành phổ cập giáo dụchọc: Đảm bảo rằng đến năm 2015, toàn bộ trẻ em, không rành mạch trai gái, đều được hoàn chỉnh giáo dụchọc.
In order khổng lồ achieve the Millennium Goals phối by the UN, by 2015, children everywhere, boys và girls alike, should be able to lớn complete a full course of primary school.
Thuật ngữ grade school thỉnh thoảng được áp dụng ở Mỹ, tuy nhiên thuật ngữ này hoàn toàn có thể đề cập tới mức giáo dục tiểu họcgiáo dục trung học.
The term grade school is sometimes used in the US, although this term may refer to both primary education và secondary education.

Xem thêm: Lyrics: Xin Hay Thu Tha - Xin Hãy Thứ Tha (My Apology)


Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bạn đang mong sử dụng từ vựng giờ đồng hồ Anh về giáo dục mình đã học, kế hoạch học, môn học… nhưng các bạn chưa nỗ lực được từ vựng và các mẫu câu thường gặp nhất? Vậy đề xuất làm sao? Đừng lo, nội dung bài viết dưới đây, TOPICA Native sẽ nhảy mí cho mình các từ vựng về chủ thể Giáo dục thường dùng nhất. Chắc chắn nếu dành thời hạn học vốn tiếng Anh của bạn sẽ được nâng cao một những h nhanh lẹ đấy.

1. Từ bỏ vựng giờ Anh về Giáo dục

Từ vựng tiếng Anh về Giáo dục luôn là trong số những chủ đề nóng rộp được quan tâm hàng đầu. Vì chưng một nền giáo dục và đào tạo chỉ được reviews tốt lúc nó phù hợp với xu hướng và hội nhập với vậy giới. Đó là nguyên nhân những bạn đang vận động trong ngành Giáo dục không chỉ phải tốt chuyên môn nhưng mà còn cần phải có khả năng giao tiếp bằng giờ Anh. Đừng bỏ lỡ bộ từ bỏ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục được giới thiệu dưới đây bạn nhé!

1.1 các loại đại lý giáo dục

school /skuːl/: trường họcprimary school /praɪməri skuːl/: trường tiểu họcelementary school /ˌelɪˈmentri skuːl /: trường tè họcnursery school /nɜːsəri skuːl/: trường mẫu mã giáokindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: ngôi trường mầm nonpreschool /prɪ skuːl/: chủng loại giáosecondary school /sɛkəndəri skuːl/: ngôi trường Trung họcmiddle school /ˈmɪdl skuːl /: trường cấp 2junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: ngôi trường trung học tập cơ sởupper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/: trung học phổ thônghigh school /haɪ skuːl/: Trường cấp cho 3private school /praɪvɪt sku/: ngôi trường tưstate school /steɪt skuːl/: trường côngsixth form college /sɪksθ fɔːm ˈkɒlɪʤ/: ngôi trường cao đẳngvocational college /vəʊˈkeɪʃənl ˈkɒlɪʤ/: trường cđ dạy nghề
Vocational /vəʊˈkeɪʃənl/: dạy dỗ nghềart college /ɑːt ˈkɒlɪʤ/: trường cđ nghệ thuậtteacher training college: trường cao đẳng sư phạmtechnical college /tɛknɪkəl ˈkɒlɪʤ/: trường cao đẳng kỹ thuậtuniversity /juːnɪˈvɜːsɪti/: ngôi trường đại họcboarding school /bɔːdɪŋ sku/: trường nội trúday school /deɪ skuːl/: trường phân phối trúcoeducational /kəʊ edʒuˈkeɪʃənl/: trường dành cho tất cả nam với nữministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: cỗ giáo dụcdistrict department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dụccollege /ˈkɑːlɪdʒ /: đại họcdepartment of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạocontinuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục và đào tạo thường xuyênprovincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang đến NGƯỜI ĐI LÀM


1.2 cơ sở vật chất

Để tìm hiểu rõ hơn về từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể giáo dục các chúng ta cũng có thể tham khảo tổng đúng theo từ vựng về các đại lý vật hóa học dưới đây:


*

Từ vựng giờ Anh theo nhà đề giáo dục được sử dụng khá phổ biến


classroom /klɑːsrʊm/: chống họcdesk /dɛsk/: bàn họcchalk /ʧɔːk/: phấnblackboard /blækbɔːd/: bảng đenwhiteboard /waɪtbɔːd/: bảng trắngpen /pɛn/: bútpencil /pɛnsl/: cây viết chìmarker pen /mɑːkə pɛn/: bút viết bảngcomputer room /kəmˈpjuːtə ruːm/: phòng thiết bị tínhlibrary /laɪbrəri/: thư việnlecture hall /lɛkʧə hɔːl/: giảng đườnghall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thốngstaff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viênlab /laboratory/ /læb/: chống thí nghiệmlanguage lab /læŋgwɪʤ læb/: phòng học tiếnggym /ʤɪm/: chống thể dụcchanging room /ʧeɪnʤɪŋ ruːm/: phòng rứa đồhall of fame /hɔːl ɒv feɪm/: phòng truyền thốngdormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xámaterials /məˈtɪriəlz/: tài liệucourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửhall of residence /hɔːl ɒv ˈrɛzɪdəns/: ký túc xácampus /kæmpəs/: khuôn viên trườngrealia /reɪˈɑːliə /: giáo cố kỉnh trực quanteaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: vật dụng dạy họcplaying field /pleɪɪŋ fiːld/: sảnh vận độngsports hall /spɔːts hɔːl/: Hội trường (nơi ra mắt hội chơi thể thao)accredited /əˈkredɪt/: kiểm tra chất lượngaccreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: sự kiểm định chất lượngtextbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoaschool-yard /skuːl jɑːrd /: sảnh trường

1.3 những từ vựng thường gặp gỡ ở ngôi trường Phổ thông

lesson /lɛsn/: bài bác họcexercise /eksərsaɪz/ = task /tæsk/, activity /ækˈtɪvəti/: bài tậpassignment /əˈsaɪnmənt/: bài tập về nhàtest /tɛst/: kiểm tralesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài bác (việc có tác dụng của giáo viên)homework /həʊmˌwɜːk/: bài tập về nhà mark /mɑːrk / = score /skɔː /: chấm bài, chấm thibest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học viên giỏiuniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳnghigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi giỏi nghiệp THPTfinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệpobjective chạy thử /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmsubjective chạy thử /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luậnclass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờhome assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt/: bài tập lớn về nhàterm /tɜːm/: kỳ họcschool records /skuːl ˈrekərd/: học tập bạschool record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: sổ ghi điểmresults certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểmpoor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : hèn (xếp nhiều loại học sinh)Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : té túc văn hóaarithmetic /əˈrɪθmətɪk/: môn số họcspelling /spɛlɪŋ/: môn tiến công vầnreading /riːdɪŋ/: môn đọcwriting /raɪtɪŋ/: môn viết
Music /mjuːzɪk/: môn âm nhạcgeography /dʒiˈɑːɡrəfi/: môn địa lýphysical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dụccivil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn / = civics /ˈsɪvɪks /: môn giáo dục và đào tạo công dântechnology /tekˈnɑːlədʒi /: môn công nghệclass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: quản lý lớp họcpass /pæs /: điểm trung bìnhcredit / ˈkredɪt/: điểm khádistinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏiclass /klæs /: lớp học class hour /klæs ˈaʊər/: giờ đồng hồ học contact hour /ˈkɑːntækt ˈaʊər/: huyết họchigh distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắcpupil /pjuːpl/: học sinhclass monitor: lớp trưởng subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/: bộ môngovernor /gʌvənə/: ủy viên hội đồng trườngregister /rɛʤɪstə/: sổ điểm danhbreak /breɪk/: tiếng giải laoassembly /əˈsɛmbli/: chào cờ
Sciences /saɪəns/: môn học tự nhiênschool holidays /skuːl ˈhɒlədeɪz/: ngày ngủ lễrecess /rɪˈses/: ngủ giải lao (giữa giờ)summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ ngơi hèschool meals /skuːl miːlz/: bữa ăn ở trườngschool dinners /skuːl ˈdɪnəz/: buổi tối ở trườngconduct /kɒndʌkt/: hạnh kiểmmeasurement /ˈmeʒərmənt/: tiến công giáclassroom /klɑːsrʊm/: chống học completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət/: bởi cấplesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án

1.4 các từ vựng thường gặp mặt ở ngôi trường Đại học

research /rɪˈsɜːʧ/: nghiên cứuresearcher /rɪˈsɜːʧə/: đơn vị nghiên cứu
Postgraduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu và phân tích sinhgraduate /grædjʊət/: giỏi nghiệpenrollment /ɪnˈroʊlmənt /: sự nhập họcenroll /ɪnˈroʊl /: nhập họcenrolment /ɪnˈroʊlmənt /: số lượng học sinh nhập họchands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhpracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo và huấn luyện nghềsyllabus /ˈsɪləbəs /(pl. Syllabuses): lịch trình (chi tiết)Master’s degree /mɑːstəz dɪˈgri/: bởi cao họcacademic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/: học tập bạ
Bachelor’s degree /bæʧələz dɪˈgri/: bằng cử nhânthesis /θiːsɪs/: luận văn teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: huấn luyện giáo viên
Certificate /səˈtɪfɪkət/: chứng chỉ Presentation /preznˈteɪʃn/: buổi thuyết trìnhcertificate presentation /səˈtɪfɪkɪt ˌprɛzɛnˈteɪʃən/: sự kiện phát bằng
Graduation ceremony /ɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəməni/: lễ giỏi nghiệpcourse ware /kɔːs weə/: giáo trình năng lượng điện tửessay /ɛseɪ/: bài xích luận
Curriculum / kəˈrɪkjʊləm/: lịch trình học extra curriculum /ɛkstrə kəˈrɪkjʊləm/: nước ngoài khóadebate /dɪˈbeɪt/: buổi thảo luận, tranh luậndissertation /dɪsəteɪʃən/: luận văntuition fees /tju/)/ɪʃən fiːz/: học phísemester /sɪˈmɛstə/: kỳ họcstudent union /stjuːdənt ˈjuːnjən/: hội sinh viên
Seminar /semɪnɑːr/: họp báo hội nghị chuyên môn
Scholarship /skɒləʃɪp/: học tập bổng
Distance learning /dɪstəns ˈlɜːnɪŋ/: học tập từ xa
Undergraduate /ʌndəˈɡrædʒuət/: người chưa xuất sắc nghiệp credit-driven practice /kredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs/: căn bệnh thành tích
Postgraduate /pəʊstˈɡrædʒuət/: sau đại học Higher education /haɪər edʒuˈkeɪʃn/: các bậc học tập sau đại học research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/ = paper /peɪpər/ = article /ɑːrtɪkl /: report khoa họcsubject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: cỗ môn họcacademic transcript /ækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt/ = grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /: bảng điểmgraduation certificate /ɡrædʒuˈeɪʃn səˈtɪfɪkət/: hội chứng chỉpost graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học

1.5 những từ vựng tiếng Anh về phục vụ và nghề nghiệp theo chủ thể giáo dục 

Có không hề ít từ vựng về dùng cho và nghề nghiệp theo ngành giáo dục trong tiếng Anh. Sau đây TOPICA Native đang tổng thích hợp những từ bỏ vựng về giáo viên, giáo sư với tiến sĩ,… bằng tiếng Anh để các bạn cùng tham khảo.