Đừng chú ý em nữa anh ơi
Hoa xanh sẽ phai rồi
Hương trinh vẫn tan rồi
Đừng quan sát em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đang buông xuôi, môi răn sẽ quên cười.

Bạn đang xem: Đừng nhìn em nữa anh ơi

Hẳn tín đồ thôi đang quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim cất cánh xứ xa mờ
Gặp người chăng, gặp mặt người chăng, nhắn mang lại ta
Hoa xanh đã đơn chiếc đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm về mai sau
Hoa xanh khi không nở
Tình xanh khi không lo sợ
Bao giờ gồm yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng quan sát nhau nữa anh ơi
Xa nhau sẽ xa rồi, quên nhau vẫn (đã) quên rồi
Còn chú ý chi, còn nhìn bỏ ra nữa anh ơi
Nước mắt đang buông rơi theo giờ đồng hồ hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... Anh ơi!


Đừng chú ý em nữa anh ơi
Hoa xanh vẫn phai rồi
Hương trinh sẽ tan rồi
Đừng chú ý em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đang buông xuôi, môi răn vẫn quên cười.

Xem thêm:

Hẳn bạn thôi đang quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim cất cánh xứ xa mờ
Gặp fan chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã biệt lập đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm về mai sau
Hoa xanh khi không nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ gồm yêu nhau
Thì xin hất hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau sẽ (đã) quên rồi
Còn chú ý chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt vẫn buông rơi theo giờ đồng hồ hát qua đời
Đừng quan sát nhau nữa... Anh ơi!


*Còn Tuổi Nào mang lại Em

Lệ Thu

*
167.165


http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/3cf18ec36e43e60b3b47a6c582ccc6bf5b491964.jpg

Mây long dong

Lệ Thu

*
98.160


http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/3cf18ec36e43e60b3b47a6c582ccc6bf5b491964.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20130529/9e169e1505a0c52bdee3b5ad6536e2b3c3981fc1.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20201230/LNh
IGMB7Cmdpr8g1Sxi
M5fec331b4bea8.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20200728/Ao
RYs
Fe
Pg
KWWTDGe1jv
X5f1f91906e1ce.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20120119/DVNd8rjxr
UFV0ZO8Fir
V595ef0a27de9e.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20201107/WFat
Y4Zl
Bjax
MGv
Pr
M685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20180806/i
MRv
Cn
Hr0Dgt0e
OUokli5bd176e01895d.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20221206/IYk
Zm
IYy9ab6l
AAZI64R638f137d66314.jpg
http://musicmd1fr.keeng.net/bucket-image-keeng/images/singer/20201107/WFat
Y4Zl
Bjax
MGv
Pr
M685fa671ec99b84.jpg
Đừng quan sát em nữa anh ơi Hoa xanh vẫn phai rồi hương thơm trinh vẫn tan rồi Đừng quan sát em, đừng quan sát em nữa anh ơi Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hẳn bạn thôi đã quên ta Trăng Thu gẫy đôi bờ Chim cất cánh xứ xa mờ. Chạm chán người chăng, gặp mặt người chăng, nhắn cho ta Hoa xanh đã riêng lẻ đêm sâu gối ơ thờ. Kiếp nào tất cả yêu nhau Thì xin tìm đến mai sau Hoa xanh khi chưa nở Tình xanh khi không lo sợ lúc nào có yêu nhau Thì xin gạt hết thương đau Anh đâu anh đâu rồi? Anh đâu anh đâu rồi? Đừng quan sát nhau nữa anh ơi xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi Còn quan sát chi, còn nhìn đưa ra nữa anh ơi Nước mắt đang buông rơi theo giờ hát từ trần Đừng nhìn nhau nữa... Anh ơi!

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.