Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

S=7(1+1/3+1/6+...+1/55)

=7(2/2+2/6+...+2/110)

=14(1/2+1/6+...+1/110)

=14*10/11=140/11


*

(S=7+dfrac73+dfrac76+dfrac710+dfrac715+dfrac721+dfrac728+dfrac736+dfrac745+dfrac755\ =7+left(dfrac73+dfrac721 ight)+left(dfrac76+dfrac736 ight)+left(dfrac715+dfrac745 ight)+dfrac710+dfrac728+dfrac755\ =7+dfrac83+dfrac4936+dfrac2845+dfrac710+dfrac728+dfrac755\ =7+left(dfrac83+dfrac4936+dfrac2845 ight)+dfrac710+dfrac728+dfrac755\ =7+dfrac9320+dfrac710+dfrac728+dfrac755\ =7+left(dfrac9320+dfrac710 ight)+dfrac728+dfrac755\ =7+dfrac10720+dfrac728+dfrac755\ =dfrac14011)


Đúng 1
bình luận (1)

Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của cdvhnghean.edu.vn
0
0
Gửi bỏ

Tính nhanh: A=4/3+7/6+11/10+16/15+22/21+29/28+37/36+46/45


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của cdvhnghean.edu.vn
2
0
gởi Hủy

A=4/3+7/6+11/10+16/15+22/21+29/28+37/36+46/45 

A = ( 1 + 1/3 ) + ( 1 + 1/6 ) + ( 1 + 1/10 ) + ( 1 + 1/15 ) + ( 1 + 1/21 ) + ( 1 + 1/28 ) + ( 1 + 1/36 ) + ( 1 + 1/45 )

A = ( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ) + - ( 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36 + 1/45 )

A = 8 + 4/5

A = 44/5


Đúng 0

phản hồi (0)

A = 4/3 + 7/6 + 11/10 + 16/15 + 22/21 + 29/28 + 37/36 + 46/45

A = ( 1 + 1/3 ) + ( 1 + 1/6 ) + ( 1 + 1/10 ) + ( 1 + 1/15 ) + ( 1 + 1/21 ) + ( 1 + 1/28 ) + ( 1 + 1/36 ) + ( 1 + 1/45 )

A = ( 1 + 1 + 1 + ... + 1 ) - ( 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36 + 1/45 )


Đúng 0
bình luận (0)

giải hộ mang lại mik với 

đúng mik sẽ tick cho


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của cdvhnghean.edu.vn
4
0
Gửi bỏ

oi dòi ơi bấm máy vi tính mỏi tay lun:

=-194/99 nhá


Đúng 0

comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Bạn ơi chớ nghiện nữa


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

:v mik không nghiện :>


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Tính nhanh: A=4/3+7/6+11/10+16/15+22/21+29/28+37/36+46/45 


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của cdvhnghean.edu.vn
0
0
Gửi bỏ

C= 2-(dfrac53)+(dfrac76)-(dfrac910)+(dfrac1115)-(dfrac1321)+(dfrac1528)-(dfrac1736)+(dfrac1945)

tính C


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán
1
0
gởi Hủy

(=2-left(dfrac53-dfrac76+dfrac910-...-dfrac1945 ight))

(=2-2left(dfrac56-dfrac712+dfrac920-...-dfrac1990 ight))

(=2-2left(dfrac12+dfrac13-dfrac13-dfrac14+dfrac14+dfrac15-...-dfrac19-dfrac110 ight))

(=2-2cdotdfrac410=2-dfrac810=2-dfrac45=dfrac65)


Đúng 1

phản hồi (0)

a) 7/-25+8/25 ; 4/5+4/-18 ; 7/21+9/-36

c)2/21*(-7/3) ; 27/28*(-21) ; -15/7*(-14/25)


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán Chương II : Số nguyên
1
0
Gửi bỏ

a) (dfrac7-25+dfrac825=dfrac-725+dfrac825=dfrac125)

(dfrac45+dfrac4-18=dfrac45+left(-18 ight)=dfrac4-13=dfrac-413)

(dfrac721+dfrac9-36=dfrac13+dfrac1-4=dfrac13+left(-4 ight)=dfrac1-1=1)

b) (dfrac1220-dfrac25=dfrac1220+left(dfrac-25 ight)=dfrac35+dfrac-25=dfrac3+left(-2 ight)5=dfrac15)

(dfrac23-dfrac-56=dfrac23+dfrac56=dfrac46+dfrac56=dfrac96=dfrac32)

(6-dfrac320=6+dfrac-320=dfrac6060+dfrac-960=dfrac5160)

c) (dfrac221.dfrac-73=dfrac2.left(-1 ight)7.3=dfrac-221)

(dfrac2728.left(-21 ight)=dfrac27.left(-21 ight)28=dfrac-56728)

(dfrac-157.dfrac-1425=dfrac-3.left(-2 ight)1.5=dfrac65)


Đúng 0

comment (0)
Tính nhẩm: 6 ´ 8 .......... 28 : 4 .......... 35 : 5 ……. 7 ´ 9 .......... 56 : 7 .......... 4 ´ 6 .......... 5 ´ 4 .......... 42 : 6 .......... 36 : 6 ……. 3 ´ 8 ……. 45: 5 …… 49 :7 ……..

Bạn đang xem: Tính s = 7 7/3 7/6 7/10 7/15 7/21 7/28 7/36 7/45 7/55


Đọc tiếp

Tính nhẩm:

6 ´ 8= ..........

28 : 4 = ..........

35 : 5 = …….

7 ´ 9 = ..........

56 : 7 = ..........

4 ´ 6 = ..........

5 ´ 4 = ..........

42 : 6 = ..........

36 : 6 = …….

3 ´ 8 = …….

45: 5 = ……

49 :7 = ……..


Xem cụ thể
Lớp 3 Toán
1
0
Gửi bỏ

6 ´ 8= 48

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

7 ´ 9 = 63

56 : 7 = 8

4 ´ 6 = 24

5 ´ 4 = 20

42 : 6 = 7

36 : 6 = 6

3 ´ 8 = 24

45: 5 = 9

49 :7 = 7


Đúng 0

comment (0)

 

Tính 

a)3-3^2+3^3-3^4+...+3^2011-3^2012+3^2013

b)7:11.12+7:12.13+...+7:59.60

c)1:21+1:28+1:36+1:45+1:55+1:66

d)1:5+1:45+1:117+...(biết D bao gồm 100 số hạng )

 


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của cdvhnghean.edu.vn
0
0
Gửi diệt

Chứng minh rằng : 

a/ 8^7 - 2^18 chia hết đến 14

b/ 10^6 - 5^7 chia hết cho 59

c/ 7^6 + 7^5 - 7^4 chia hết mang đến 55

d/ 16^5 + 2^15 phân tách hết cho 33

e/ 36^36 - 9^10 chia hết đến 45

f/ 81^7 - 27^9 - 9^13 chia hết đến 405

g/ 7^1000 - 3^1000 phân tách hết mang đến 10 

h/ ( 2^10 + 2^11 + 2^12 ) : 7 là một số trong những tự nhiên 

i/ 313^5.299 - 313^6.36 chia hết mang đến 7


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của cdvhnghean.edu.vn
8
0
gửi Hủy

a/ 8^7-2^18=1835008 phân tách hết mang lại 14=131072

b/10^6-5^7=921875 chia hết mang lại 59=15625

7^6+7^5-7^4=132055 hết mang đến 55=2401


Đúng 0

phản hồi (0)

a) 8^7-2^18= (2^3)-2^18=2^21-2^18=2^17 * (2^4-2)=2^17 * 14

14 phân chia hết mang lại 14 => ĐPCM

b) 10^6-5^7=5^6(2^6 - 5)=5^6 * 59

59 phân chia hết 59 => ĐPCM

c) 7^6 + 7^5 - 7^4 = 7^4 ( 7^2 + 7 - 1) = 7^4 * 55

55 phụ thân hết 5 => ĐPCM

d) 16^5 + 2^15 = (2^4)^5 + 2^15= 2^15 * ( 2^5 + 1) = 2^15 * 33

33 chia hết 33 => ĐPCM

e và f chịu

g thì tính chữ số tận cùn của tổng đó

h) = 2^10 * (1 + 2 + 2^2) = 2^10 * 7

7 phân tách hết mang đến 7 => nó là một trong số trường đoản cú nhiên

i chịu


Đúng 0
phản hồi (0)

a/ 8^7 - 2^18 chia hết đến 14

b/ 10^6 - 5^7 phân tách hết mang đến 59

c/ 7^6 + 7^5 - 7^4 chia hết mang đến 55

d/ 16^5 + 2^15 phân tách hết mang đến 33

e/ 36^36 - 9^10 phân chia hết mang đến 45

f/ 81^7 - 27^9 - 9^13 phân tách hết mang lại 405

g/ 7^1000 - 3^1000 chia hết đến 10 

h/ ( 2^10 + 2^11 + 2^12 ) : 7 là một số trong những tự nhiên 

i/ 313^5.299 - 313^6.36 phân tách hết mang đến 7

a) 8^7-2^18= (2^3)-2^18=2^21-2^18=2^17 * (2^4-2)=2^17 * 14

14 chia hết mang lại 14 => ĐPCM

b) 10^6-5^7=5^6(2^6 - 5)=5^6 * 59

59 chia hết 59 => ĐPCM

c) 7^6 + 7^5 - 7^4 = 7^4 ( 7^2 + 7 - 1) = 7^4 * 55

55 thân phụ hết 5 => ĐPCM

d) 16^5 + 2^15 = (2^4)^5 + 2^15= 2^15 * ( 2^5 + 1) = 2^15 * 33

33 phân tách hết 33 => ĐPCM

e và f chịu

g thì tính chữ số tận cùn của tổng đó

h) = 2^10 * (1 + 2 + 2^2) = 2^10 * 7

7 phân chia hết mang lại 7 => nó là một trong số từ bỏ nhiên


Đúng 0
phản hồi (0)

Khoá học trên cdvhnghean.edu.vn (cdvhnghean.edu.vn)


cdvhnghean.edu.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

*

Bài: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO“XÂY DỰNG SỔ QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA LỚP BẰNG EXCEL”1. Tìm kiếm thông tin- Thực hiện đo lường và tính toán trên trang tính; - Sử dụng các hàm nhằm tính toán; - Định dạng trang tính- cách tính điểm học sinh Trung học cơ sở;- Xếp loại học viên Trung học cơ sở.2. Cập nhật thông tin
Cả nhóm bàn luận về những nội dung:- áp dụng những...

Bài: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

“XÂY DỰNG SỔ QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA LỚP BẰNG EXCEL”

1. Kiếm tìm kiếm thông tin

- Thực hiện đo lường và thống kê trên trang tính;

- Sử dụng những hàm nhằm tính toán;

- Định dạng trang tính

- phương pháp tính điểm học sinh Trung học cơ sở;

- Xếp loại học viên Trung học tập cơ sở.

2. Up load thông tin

Cả nhóm bàn thảo về các nội dung:

- sử dụng những thao tác làm việc gì trên bảng tính để tạo thành sổ cai quản lí điểm của từng môn học?

- áp dụng hàm làm sao để đo lường điểm vừa phải từng môn học, điểm trung bình những môn học?average

- sử dụng hàm làm sao để nhận xét xếp loại học lực của từng học tập sinh? (Yêu cầu này không bắt buộc, nhóm nào mày mò được thì sẽ được cộng điểm)if

- những môn học sẽ có thiết kế trên cùng một trang tính, hay mỗi môn trên một trang tính?

- Cả đội sẽ trao đổi nên trình diễn sổ điểm ra làm sao cho cân xứng (dạng cột, mỗi cột một nội dung: sản phẩm tự, ngày tháng năm sinh, giới tính, …)

- Thư kí đội ghi tên những hàm, các thao tác làm việc tương ứng với những nội dung vào chủng loại phiếu “Báo cáo nhóm” Phụ lục 7

3. Kiến thiết ý tưởng, bố cục tổng quan nội dung sổ quản lí điểm

- bước 1: bàn thảo các văn bản đã được ghi ra phiếu cùng lựa chọn hồ hết nội dung say mê hợp để lấy vào sổ quản ngại lí điểm

- cách 2: Thư kí ghi các nội dung, hàm được sử dụng tương ứng lên mẫu mã phiếu “Báo cáo nhóm” Phụ lục 7

4. Phân công thi công sổ quản ngại lí điểm

- Thống nhất hình trạng chữ, phông chữ, khuôn khổ chữ,… khi nhập tài liệu (để ghép sản phẩm của từng cá nhân được thuận tiện)

- nhóm trưởng giao trách nhiệm cho mỗi cá nhân làm một nội dung đã thống nhất và lưu tác dụng thực hiện nay vào thứ lưu trữ

- Khi những thành viên trả thành, thư kí thống duy nhất ghép thành phầm của các thành viên lại cùng nhau và đến chạy thử.

- Đánh giá công dụng chạy thử:

+ Tính năng tự động tính điểm trung bình

+ Tính năng auto xếp một số loại học lực của từng học sinh

If, And, or

5. Xây dựng bản thuyết trình bên trên Power
Point về sổ quản ngại lí điểm

- đàm luận về cấu trúc, văn bản được gửi vào bản thuyết trình

- nhóm trưởng phân công mỗi thành viên phụ trách một văn bản trong bản thuyết trình (có thành viên phụ trách thiết kế trên Power
Point, sản xuất hiệu ứng,…)

- report cần có các nội dung sau:

- Sử dụng làm việc gì trong bảng tính;

- thực hiện những hàm làm sao để thống kê giám sát điểm trung bình từng môn học,…

6. Phía dẫn report và đánh giá sản phẩm

- Mỗi team hoàn hành 01 file Excel “So quan lại li diem lop 7A.xlsx” với 01 tệp tin Power
Point trình chiếu bài report sản phẩm.

Xem thêm: Review phim tập 2 022 - tình yêu và thù hận tập 2

- đội trưởng cử một – hai thành viên trình bày báo cáo.

-

-->