Bài viết đã giới thiệu đến người học chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng một vài từ vựng về kỹ năng thông dụng trong giờ Anh.
*

Bài viết sẽ trình làng và so sánh ý nghĩa, cách sử dụng những từ vựng về kỹ năng trong giờ Anh. Bài viết còn bao gồm một số cụm từ, mẫu câu sử dụng từ vựng về kỹ năng trong Tiếng Anh và bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Kỹ năng trong tiếng anh là gì

Từ vựng về kỹ năng thường xuất hiện rất nhiều và thường xuyên vào đời sống hàng ngày giỏi khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Vày đó việc cố kỉnh được những thông tin có ích và cách áp dụng loại từ vựng này công dụng sẽ cung cấp người học tương đối nhiều trong quá trình sử dụng tiếng Anh.

Key Takeaways

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể kĩ năng

Các loại năng lực trong công việc: communication skill, computer skill, leadership skill, negotiation skill, teamwork skill, …

Từ vựng tiếng Anh những loại năng lực trong cuộc sống thường ngày đời thường: interpersonal skill, multicultural skill, organization skill, questioning skill, research skill, …

Các từ vựng giờ Anh liên quan đến kĩ năng: a good team player, a quick learner, a self-starter, …

Mẫu câu sử dụng từ vựng về kỹ năng trong Tiếng Anh: How can I improve my problem-solving skill?, How would you describe your communication skill?, …..

Từ vựng về kỹ năng trong tiếng Anh

Các loại kĩ năng trong công việc

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

communication skill

/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/

kỹ năng giao tiếp

computer skill

/kəmˈpjuːtə/

kỹ năng vi tính

collaboration skill

/kəˌlæbəˈreɪʃən/

kỹ năng hợp tác

decision-making skill

/dɪˈsɪʒən/ /ˈmeɪkɪŋ/

kỹ năng ra quyết định

event management skill

/ɪˈvent/ /ˈmænɪʤmənt:/

kỹ năng quản ngại lí sự kiện

internet users skill

/ˈɪntənet/ /‘juːzəz/

kỹ năng áp dụng mạng

leadership skill

/ˈliːdəʃɪp/

kỹ năng lãnh đạo

negotiation skill

/nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən/

kỹ năng đàm phán

presentation skill

/ˌprezenˈteɪʃən/

kỹ năng thuyết trình

problem-solving skill

/ˈprɒbləm/ /ˈsɒlvɪŋ/

kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đề

public-speaking skill

/ˈpʌblɪk/ /ˈspiːkɪŋ/

kỹ năng nói trước đám đông

quantitative skill

/ˈkwɒntɪtətɪv/

kỹ năng định lượng

sales skill

/seɪlz/

kỹ năng chào bán hàng

teaching skill

/ˈtiːʧɪŋ/

kỹ năng truyền thụ

training skill

/ˈtreɪnɪŋ/

kỹ năng đào tạo

teamwork skill

/ˈtiːmwɜːk/

kỹ năng làm việc nhóm

time management skill

/taɪm/ /ˈmænɪʤmənt/

kỹ năng quản lý thời gian

writing skill

/ˈraɪtɪŋ/

kỹ năng viết

Từ vựng tiếng Anh các loại tài năng trong cuộc sống thường ngày đời thường:

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

academic skill

/ˌækəˈdemɪk/

kỹ năng học thuật

learning skill

/ˈlɜːnɪŋ/

kỹ năng về ý thức học hỏi

comprehension skill

/ˌkɒmprɪˈhenʃən/

kỹ năng nhìn toàn diện

influencing skill

/ˈɪnflʊənsɪŋ/

kỹ năng gây ảnh hưởng

interpersonal skill

/ˌɪntəˈpɜːsənl/

kỹ năng kết nối

multicultural skill

/ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/

kỹ năng nắm bắt đa dạng nền văn hóa

organizational skill

/ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənl/

kỹ năng tổ chức

questioning skill

/ˈkwesʧənɪŋ/

kỹ năng đặt câu hỏi

research skill

/rɪˈsɜːʧ/

kỹ năng nghiên cứu

risk-taking skill

/ˈrɪsk teɪkɪŋ/

kỹ năng chịu đựng rủi ro

Các từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến kĩ năng:

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ

Nghĩa

a good team player

/ə gʊd tiːm ˈpleɪə/

danh từ

một người có khả năng làm việc nhóm tốt

a quick learner

/ə kwɪk ˈlɜːnə/

danh từ

một tín đồ học nhanh

a self-starter

/ə ˈselfˈstɑːtə/

danh từ

một người chủ động, từ bỏ giác

ability to lớn prioritize tasks

/əˈbɪlɪtɪ tʊ praɪˈɒrətaɪz tɑːsks/

danh từ

có khả năng sắp xếp các bước theo đồ vật tự ưu tiên

ability khổng lồ work under (high) pressure

/əˈbɪlɪtɪ tə wɜːk ˈʌndə haɪ ˈpreʃə/

danh từ

có tài năng làm vấn đề dưới áp lực đè nén (cao)

adaptability

/əˌdæptəˈbɪlɪtɪ/

danh từ

có kỹ năng thích ứng, tài năng hòa nhập nhanh

adaptable

/əˈdæptəbl/

tính từ

dễ ưng ý nghi, hòa nhập

ambition

/æmˈbɪʃən/

danh từ

sự hoài bão, sự tham vọng

ambitious

/æmˈbɪʃəs/

tính từ

có hoài bão, có tham vọng

build/improve relationships

/bɪld/ /ɪmˈpruːv//rɪˈleɪʃənʃɪps/

động từ

xây dựng, cải thiện các mối quan liêu hệ

build consensus

/bɪld kənˈsensəs/

động từ

xây dựng sự đồng lòng

business etiquette

/ˈbɪznɪs ˈetɪket/

danh từ

quy tắc trong giao thiệp

creativity

/ˌkriːeɪˈtɪvəti/

danh từ

tính sáng sủa tạo

creatite

/kriˈeɪtɪv/

tính từ

sáng tạo

critical thinking

/ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/

danh từ

tư duy bội phản biện

dependability

/dɪˌpendəˈbɪlɪtɪ/

danh từ

tính xứng đáng tin cậy

dependable

/dɪˈpendəbl/

tính từ

đáng tin cậy

diligence

/ˈdɪlɪʤəns/

danh từ

sự chăm chỉ

diligent

/ˈdɪlɪʤənt/

tính từ

chăm chỉ

enthusiasm

/ɪnˈθjuːzɪæzm/

danh từ

sự sức nóng huyết

enthusiastic

/ɪnˌθjuːzɪˈæstɪk/

tính từ

nhiệt huyết

flexibility

/ˌfleksəˈbɪləti/

danh từ

tính linh hoạt

flexible

/ˈfleksəbl/

tính từ

linh hoạt

honesty

/ˈɒnɪstɪ/

danh từ

tính trung thực

honest

/ˈɒnɪst/

tính từ

trung thực

independence

/ˌɪndɪˈpendəns/

danh từ

tính độc lập

independent

/ˌɪndɪˈpendənt/

tính từ

độc lập

patience

/ˈpeɪʃəns/

danh từ

tính kiên nhẫn

patient

/ˈpeɪʃənt/

tính từ

kiên nhẫn

punctuality

/ˌpʌŋktjʊˈælɪtɪ/

danh từ

tính đúng giờ

punctual

/ˈpʌŋktjʊəl/

tính từ

đúng giờ

responsible

/rɪsˈpɒnsəbl/

tính từ

có trách nhiệm

self-discipline

/ˌself ˈdɪsəplɪn/

danh từ

tính kỷ luật

self-motivation

/ˌself məʊtɪˈveɪʃn/

danh từ

sự tự tạo ra động lực

self-motivated

/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/

tính từ

tự tạo nên động lực (tính từ)

take a leadership role

/teɪk ə ˈliːdəʃɪp rəʊl/

động từ

đảm nhận vai trò lãnh đạo

take responsibility for

/teɪk rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪtɪ fə/

động từ

đảm nhận trách nhiệm mang đến việc gì

take charge of

/teɪk ʧɑːʤ əv/

động từ

đảm nhận việc gì

well-organized

/wel ˈɔːɡənaɪzd/

tính từ

làm vấn đề có kế hoạch, có chức năng sắp xếp công việc tốt

work ethic

/wɜːk ˈeθɪk/

danh từ

đạo đức nghề nghiệp

Mẫu câu áp dụng từ vựng về kỹ năng trong Tiếng Anh

*
Nếu chỉ ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh thông dụng về kỹ năng, mà không luyện tập và học thêm các mẫu câu liên quan đến các kỹ năng thì người học sẽ không nhớ thọ được. Vì vậy, để ghi nhớ lâu hơn, người học buộc phải học thêm các mẫu câu giao tiếp và ví dụ để có ngữ cảnh cụ thể và dễ dàng ghi nhớ thọ hơn.

A: How can I improve my problem-solving skill?

(Làm giải pháp nào để tôi có thể nâng cấp kỹ năng giải quyết vấn đề của mình?)

B: You need to lớn recognize & understand the right problem first. After that, you need khổng lồ visualize the problem to tìm kiếm Google lớn find solutions or figure out creative solutions on your own. Finally, you have to identify the most feasible one khổng lồ carry out.

(Bạn cần nhìn nhận và gọi đúng sự việc trước. Sau đó, các bạn cần tưởng tượng vấn đề để tìm kiếm trên Google để tìm ra chiến thuật hoặc tự bản thân nghĩ ra các phương án sáng tạo. Cuối cùng, chúng ta phải xác định một trong những biện pháp khả thi nhất để thực hiện.)

A: How would you describe your communication skill?

(Bạn sẽ mô tả kĩ năng giao tiếp của chính mình như nuốm nào?)

B: I would say I have quite good communication skills because I can quickly get my manager và my colleagues’ message. I am also an approachable person, và I am willing to help them whenever I can so I get on well with a lot of people in my company.

(Tôi có thể nói rằng rằng tôi có kỹ năng tiếp xúc khá tốt vì tôi có thể nhanh nệm hiểu được ý định của người thống trị và người cùng cơ quan của mình. Tôi cũng là một trong người dễ dàng gần với tôi sẵn sàng trợ giúp họ bất kể lúc như thế nào tôi yêu cầu ôi có mối quan tiền hệ giỏi với không ít người trong công ty của mình.)

A: What makes an effective leader?

(Điều gì làm đề xuất một nhà ãnh đạo hiệu quả?)

B: From my perspective, effective leaders have good communication skills and flexibility to lớn solve problems quickly. Besides, they can also motivate their team by listening khổng lồ their feedback & handling responsibilities efficiently.

(Theo ý kiến của tôi, các nhà lãnh đạo hiệu quả có kỹ năng giao tiếp tốt cùng linh hoạt để xử lý vấn đề một cách nhanh chóng. Cạnh bên đó, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thúc đẩy nhóm của mình bằng cách lắng nghe phản nghịch hồi của họ và xử lý trọng trách một cách hiệu quả.)

Bài tập từ vựng về kỹ năng

Viết các kỹ năng tương ứng với định nghĩa:

You have the ability khổng lồ work well with your team members và have a good relationship with them.

You can quickly come up with a solution to khuyến mãi with a difficult problem.

You are able to use your time efficiently và productively lớn perform diverse tasks.

You can make an informed decision as soon as you collect all the relevant information và consider multiple opinions.

You can use computers, software and other related advanced technology quite well.

Đáp án:

teamwork skill

problem-solving skill

time management skill

decision-making skill

computer skill

Tổng kết

Bài viết đã cung ứng các tin tức về ý nghĩa và phương pháp sử dụng các từ vựng về kỹ năng trong giờ đồng hồ Anh. Bên cạnh đó, người học cũng có thêm một số cụm từ cũng như các mẫu câu sử dụng từ vựng về kỹ năng trong Tiếng Anh.

Chủ đề từ vựng này cũng là một trong những chủ đề phổ biển vào tiếng Anh. Vì vậy, việc thực hiện linh hoạt và thành thạo các từ vựng về kỹ năng sẽ đem đến rất nhiều lợi ích cho những người học cùng tăng kết quả sử dụng ngôn ngữ này vào giao tiếp.

Kĩ năng là giữa những yếu tố quyết định thành công của các lĩnh vực. Chúng ta đã biết được từng nào loại kĩ năng trong cuộc sống? Bạn đã có lần nghe về năng lực mềm chưa? bạn có biết các khả năng được ấy được viết trong giờ Anh như vậy nào? cùng TOPICA Native mày mò từ vựng giờ Anh về các kĩ năng để sở hữu một hành trang rất tốt trong cuộc sống và công việc.

1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh chủ thể kĩ năng

 Các loại kĩ năng trong công việc

Communication skills /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən skɪl/ kĩ năng giao tiếp
Computer skills/ PC skills /kəmˈpjuː.tər skɪl /ˌpiːˈsiː skɪl/ kỹ năng vi tính
Decision-making skills /dɪˈsɪʒ·ənˌmeɪ·kɪŋ skɪl/ khả năng ra quyết định
Event management skills /ɪˈvent ˈmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ tài năng quản lí sự kiện
Internet Users Skills /ˈɪn.tə.net ˈjuː.zər skɪl/ kĩ năng sử dụng những ứng dụng mạng
Leadership skills /ˈliː.də.ʃɪp skɪl/ tài năng lãnh đạo
Negotiation skills /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən skɪl/ kỹ năng đàm phán
Problem-solving skills /ˈprɒb.ləm sɒlvɪŋ skɪl/ Kỹ năng giải quyết vấn đề
Presentation skills /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən skɪl/ khả năng thuyết trình
Public-speaking skills /ˈpʌb.lɪk ‘spiː.kɪŋ skɪl/ tài năng nói trước đám đông
Quantitative skills /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv skɪl/ kỹ năng định lượng
Sales skills /seɪlz skɪl/ kĩ năng bán hàng
Teamwork/ Collaboration skills /ˈtiːm.wɜːk/ kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən skɪl/ kĩ năng làm việc nhóm
Teaching/ Training skills /tiːtʃ /ˈtreɪ.nɪŋ skɪl/ tài năng đào tạo
Time management skills /ˈtaɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ Kỹ năng làm chủ thời gian
Written skills /ˈrɪt.ən skɪl/ kĩ năng viết

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh những loại khả năng trong cuộc sống đời thường

Academic/learning skills/ˌæk.əˈdem.ɪk/ ˈlɜː.nɪŋ skɪl/Kỹ năng về niềm tin học hỏi
Comprehension skills/ˌkɒm.prɪˈhen.ʃən skɪl/Kỹ năng chú ý toàn diện
Influencing skills/ˈɪn.flu.əns skɪl/Kỹ năng gây ảnh hưởng
Interpersonal skills/ˌɪn.təˈpɜː.sən.əl skɪl/Kỹ năng kết nối
Multicultural skills/ˌmʌl.tiˈkʌl.tʃər.əl skɪl/Kỹ năng nắm bắt văn hóa
Organization skills/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən skɪl/Kỹ năng tổ chức
Questioning skills/ˈkwes.tʃə.nɪŋ skɪl/Kỹ năng đặt câu hỏi
Research skills/rɪˈsɜːtʃ skɪl/Kỹ năng nghiên cứu
Risk-taking skills/rɪsk teɪkɪŋ skɪl/Kỹ năng giải quyết khủng hoảng

Các từ bỏ vựng giờ Anh liên quan đến kĩ năng

Act as a team player /ækt æz ə tiːm ˈpleɪ.ər/ đùa đồng đội
Business etiquette know-how /ˈbɪz.nɪs ˈet.ɪ.ket ˈnəʊ.haʊ/ đọc biết về quy tắc trong giao thiệp
Build bridges = Improve relationships /bɪld brɪdʒ/ ɪmˈpruːv rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ Sự kết nối
Be able khổng lồ prioritize tasks /biː eɪ.bəl tuː praɪˈɒr.ɪ.taɪz tɑːsk/ Ưu tiên vào công việc
Consensus building /kənˈsen.səs ˈbɪl.dɪŋ/ xây dựng được sự đồng lòng
Creativity /kriˈeɪ.tɪv/ tứ duy sáng sủa tạo
Critical thinking /ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ năng lực tập trung
Detail orientation /ˈdiː.teɪl ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/ Định hướng cụ thể công việc
Flexibility/ Adaptability/ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/Linh hoạt/ Dễ ưng ý ứng
Honesty/ˈɒn.ə.sti/Sự trung thực
Relationship-building /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp building/ kiến tạo mối quan tiền hệ
Self-motivation/ initiative/self ˌməʊ.tɪˈveɪ.ʃən/ ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ Sự công ty động
Take leadership role/teɪk ˈliː.də.ʃɪp rəʊl/ duy trì vai trò lãnh đạo
Work ethic/dependability /ˈwɜːk ˌeθ.ɪk/ dɪˌpen.dəˈbɪl.ə.ti/ tín nhiệm cậy
Working under pressure /wɜː.kɪŋ ʌn.dər ˈpreʃ.ər/ chịu đựng được áp lực nặng nề công việc

2. Các mẫu câu cho những từ vựng trên

Môi trường mà các bạn gặp nhiều nhất những lời thoại về năng lực là trong môi trường thiên nhiên giáo dục hoặc công việc. Dưới đó là một số chủng loại câu minh họa cho các mẫu tự vựng trên thường xuyên được gặp trong công ty hay những cuộc phỏng vấn:

How would you describe your communication skills?(Bạn tế bào tả năng lực giao tiếp của chính mình như ráng nào?)A: How can I improve my time management skills?(Làm cách nào để cải thiện kỹ năng cai quản thời gian của mình?)B: Let’s prioritize work. Before the start of the day, make a danh sách of tasks that need your immediate attention.(Hãy ưu tiên công việc. Trước khi ban đầu một ngày, hãy lập list các các bước bạn cần ưu tiên.)A: What is the importance of teamwork?(Tầm đặc biệt của làm việc nhóm là gì?)B: A teamwork environment promotes an atmosphere that foster friendship and loyalty.

Xem thêm: Thế Gian Này, Nếu Thế Gian Này Chẳng Còn Mèo, Thế Gian Này Nếu Chẳng Còn Mèo (Kawamura Genki)

(Kĩ năng thao tác nhóm tạo cho môi trường can hệ bầu không khí cho tình các bạn và lòng trung thành)A: What can you bring to a leadership role?(Điều gì giúp chúng ta cũng có thể giữ mục đích lãnh đạo?)B: Communication. As a leader, I need to lớn be able lớn clearly & succinctly explain to my employees everything from organizational goals lớn specific tasks.(Giao tiếp. Là 1 trong những nhà lãnh đạo, tôi cần phải có khả năng giải thích cụ thể và ngắn gọn cho nhân viên của chính mình mọi thứ, trường đoản cú các phương châm của tổ chức triển khai đến những nhiệm vụ thay thể)

Bài viết bên trên là cỗ từ vựng giờ Anh cực hữu ích trong chủ đề kĩ năng, chúc bạ rất có thể áp dụng nó thành công trong cuộc sống. ở bên cạnh đó bạn có thể “Bỏ túi tức thì một cách dễ dàng” 150 chủ thể thông dụng không giống trong cuộc sống thường ngày và quá trình trong 6 tháng nhờ cách thức hiệu quả tại đây.


TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang đến NGƯỜI ĐI LÀM