MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VICHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chínhquyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Nghị định số48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn vềnghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướngdẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tronggiải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số151/QĐ-BNN-TT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực trồngtrọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 21/TTr-SNNngày 10 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vichức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

Bạn đang xem: Mot Cua Hang Ngay Thu Nhat Ban Duoc 346 Yen Gao

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ:

- 02 thủ tục hành chính (TTHCsố thứ tự 03 mục thủ tục hành chính cấp tỉnh; TTHC số thứ tự 01 mục thủ tụchành chính cấp xã) được công bố tại Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 05 thủ tục hành chính đượcchuẩn hóa tên và nội dung trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quảnlý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 1038/QĐ-UBNDngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủtục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủtrưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3 QĐ; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; - Lưu: VT, KSTT3,4.

CHỦ TỊCH Đặng Xuân Phong

DANH MỤC

02THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI(Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤPTỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng

- Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.

(Cơ quan giải quyết: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Không

- Luật Trồng trọt năm 2018.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Cắt Ảnh Chuyên Nghiệp, Top Phần Mềm Cắt Ghép Ảnh Tốt Nhất Cho Máy Tính

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp xã

Không

- Luật Trồng trọt năm 2018.

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊBÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc thay đổi, bãi bỏ TTHC

Ghi chú

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

2

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

3

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây ăn quả cây công nghiệp lâu năm

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa