Common pronunciations (in British English – Gimson,1981) of mathematical & scientific symbols are given in the các mục below.

Bạn đang xem: Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh

Symbols

+plus/’plʌs/
minus/’maɪnəs/
±plus or minus/’plʌs ɔ: ‘maɪnəs/
xmultiplied by/’mʌltɪplaɪd baɪ/
/over; divided by/’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd/
÷divided/dɪ’vaɪdəd/
=equals/’ɪ:kwəlz/
approximately, similar/ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/
equivalent to; identical/ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/
not equal to/’nɒt ‘iːkwəl tʊ/
>greater than/’greɪtə ðən/
4to the fourth; lớn the power nguồn four/tə ðə ‘fɔːθ/ /te ðə ‘pɑʊə fɔː/
n to the n; lớn the nth; to the nguồn n/tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pɑʊər en/
root; square root/ru:t/ /skweə ru:t/
cube root/kju:b ru:t/
fourth root/fɔːθ ruːt/
!factorial/fæk’tɔːrɪəl/
%percent/pə’sent/
infinity/ɪn’fɪnətɪ/
varies as; proportional to/’vɛərɪz/ /prə’pɔːʃənəl/
˙dot/dɒt/
¨double dot/dʌbl dɒt/
:is to, ratio of/reɪʃɪəʊ/
f(x) fxf; function/ef/ /’fʌŋkʃən/
f"(x)f dash; derivative/dæʃ/ /dɪ’rɪvətɪv/
f”xf double-dash; second derivative/’dʌbl dæʃ/ /’sekənd dɪ’rɪvətɪv/
f”"(x)f triple-dash; f treble-dash; third derivative/’trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:d dɪ’rɪvətɪv/
f(4)f four; fourth derivative/fɔːθ dɪ’rɪvətɪv/
partial derivative, delta/paːʃəl dɪ’rɪvətɪv/ /deltə/
integral/’ɪntɪgrəl/
sum/sʌm/
w.r.t.with respect to/wɪð ‘rɪspekt/
loglog/lɒg/
log₂xlog khổng lồ the base 2 of x/lɒg tə ðə beɪs tu: əv eks/
therefore/’ðɛəfɔː/
because/bɪ’kɒz/
gives, leads to, approaches/gɪvz/ /li:dz tʊ/ /əprəʊʧəz/
/per/pɜ:/
belongs to; a thành viên of; an element of/bɪ’lɒŋz/ /’membə/ /’elɪmənt/
does not belong to; is not a member of; is not an element of/nɒt bɪ’lɒŋ/ /nɒt ə ‘membə/ /nɒt ən ‘elɪmənt/
contained in; a proper subset of/kən’teɪnd ɪn/ /’prɒpə ‘sʌbset/
contained in; subset/’sʌbset/
intersection/’ɪntəsekʃən/
union/’juːnɪən/
for all/fə rɔ:l/
cos xcos x; cosine x/kɒz/
sin xsine x/saɪn/
tan xtangent x/tan/
cosec xcosec x/’kəʊsek/
sinh xshine x/’ʃaɪn/
cosh xcosh x/’kɒʃ/
tanh xthan x/θæn/
|x|mod x; modulus x/mɒd/ /’mɒdjʊləs/
degrees Centigrade/dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/
degrees Fahrenheit/dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/
°Kdegrees Kelvin/dɪ’gri:z ‘kelvɪn/
0°K, –273.15 °Cabsolute zero/absəlu:t zi:rəʊ/
mmmillimetre/’mɪlɪmiːtə/
cmcentimetre/’sentɪmiːtə/
cc, cm³cubic centimetre, centimetre cubed/’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/
mmetre/’miːtə/
kmkilometre/kɪ’lɒmɪtə/
mgmilligram/’mɪlɪgræm/
ggram/græm/
kgkilogram/’kɪləgræm/
ACA.C./eɪ si:/
DCD.C./di: si:/

^

Examples

x + 1x plus one
x -1x minus one
x ± 1x plus or minus one
xyx y; x times y; x multiplied by y
(x — y)(x + y) x minus y, x plus y
x/yx over y; x divided by y;
x ÷ yx divided by y
x = 5x equals 5; x is equal to 5
x ≈ yx is approximately equal to lớn y
x ≡ yx is equivalent to y; x is identical with y
x ≠ yx is not equal to lớn y
x > y x is greater than y
x 4x to lớn the fourth; x to lớn the nguồn four
xnx to the n; x to the nth; x to the power nguồn n
x-nx khổng lồ the minus n; x to the nguồn of minus n
root x; square root x; the square root of x
the cube root of x
the fourth root of x
*
the nth root of x
(x + y)²x plus y all squared
(x/y)²x over y all squared
n!n factorial; factorial n
x%x percent
infinity
x ∝ yx varies as y; x is (directly) proportional to lớn y
x ∝ 1/yx varies as one over y; x is indirectly proportional to lớn y
x dot
x double dot
f(x) fxf of x; the function of x
f"(x)f dash x; the (first) derivative of with respect lớn x
f”xf double-dash x; the second derivative of f with respect to lớn x
f”"(x)f triple-dash x; f treble-dash x; the third derivative of f with respect khổng lồ x
f(4)f four x; the fourth derivative of f with respect to lớn x
∂vthe partial derivative of v
∂v∂θdelta v by delta theta, the partial derivative of v with respect to θ
∂²v∂θ²delta two v by delta theta squared; the second partial derivative of v with respect to lớn θ
dvthe derivative of v
dvdθd v by d theta, the derivative of v with respect khổng lồ theta
d²vdθ²d 2 v by d theta squared, the second derivative of v with respect khổng lồ theta,
integral
*
integral from zero to lớn infinity
sum
*
the sum from i equals 1 khổng lồ n
w.r.t.with respect to
logeylog lớn the base e of y; log y lớn the base e; natural log (of) y
therefore
because
gives, approaches
Δx → 0delta x approaches zero
limΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends lớn zero
LtΔx→0the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends to lớn zero
m/secmetres per second
x ∈ Ax belongs khổng lồ A; x is a member of A; x is an element of A
x∉ Ax does not belong khổng lồ A; x is not a member of A; x is not an element of A
A⊂ BA is contained in B; A is a proper subset of B
A ⊆ BA is contained in B; A is a subset of B
A ⋂ BA intersection B
A ⋃ BA union B
cos xcos x; cosine x
sin xsine x
tan xtangent x, tan x
cosec xcosec x
sinh xshine x
cosh xcosh x
tanh xthan x
|x|mod x; modulus x
18 ℃eighteen degrees Centigrade
70 ℉seventy degrees Fahrenheit

View original

*

Phép cộng, trừ, nhân, chia trong giờ Anh theo thứ tự là addition, subtraction, multiplication, division.

Các con số trong tiếng Anh:

*

Cách đọc những số nguyên trong giờ đồng hồ Anh

*

Cách đọc số %, số thứ tự, số thập phân, số mũ, phân số, lếu số trong tiếng Anh

Tên gọi một vài ký hiệu toán học tập thông dụng trong giờ đồng hồ Anh:

*

Một số quan niệm trong hình học bằng tiếng Anh:

*

*


Từ vựng

addition < ə’diʃən > : phép cộng

subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ

multiplication < mʌltiplication > : phép nhân

division < də’ viʒən > : phép chia

multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương

add < æd > : cộng, thêm vào

subtract < səb’ trækt > : trừ, sút đi

divide < də’ vaid > : chia

plus < plʌs > : cộng, thêm vào

minus < ‘mainəs > : trừ, sút đi

1. Addition (phép cộng) 

Những cách nói 8 + 4 = 12 bởi tiếng Anh

Eight và four is twelve.

Eight & four’s twelve

Eight & four are twelve

Eight và four makes twelve.

Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

2. Subtraction (phép trừ) 

Những phương pháp nói 30 – 7 = 23 bởi tiếng Anh:

Seven from thirty is twenty-three.

Thirty minus seven equals twenty-three. (ngôn ngữ toán học)

3. Multiplication (phép nhân) 

Những bí quyết nói 5 x 6 = 30 bằng tiếng Anh

Five sixes are thirty

Five times six is/equals thirty

Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

4. Division (phép chia) 

Những phương pháp nói đôi mươi ÷ 4 = 5 bằng tiếng Anh

Four into twenty goes five (times).

Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

Từ ngày 20/4/2020, trường thcs Đào Duy Từ phát hành làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 (Phí tuyển chọn sinh 200.000/HS). Lúc mua hồ sơ CMHS rất có thể đăng cam kết cho nhỏ khóa học: “Bồi dưỡng kĩ năng học tập và ôn luyện kiến thức giành cho học sinh Tiểu học khi đưa cấp”. (Học demo Miễn phí)

Mục tiêu của khóa học:

Bồi dưỡng các kỹ năng quan trọng phục vụ đến học tập, sinh hoạt khi chuyển cung cấp cùng các chuyển động trải nghiệm khi học ở môi trường xung quanh mới cùng các giáo viên và chuyên viên của trường.

Xem thêm: Các Trường Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Uy Tín, Ra Trường Làm Gì

Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cơ bản của 3 cỗ môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh trong công tác lớp 5.

Thông tin tuyển sinh coi tại: Tuyển sinh