Ở các tiết học trước, tech12h đã trình làng đến bạn đọc nội dung kỹ năng và kiến thức trọng tâm của chương 2: chiếc điện không đổi. Trong tiết học này, tech12h liên tiếp hướng dẫn các bạn phương pháp giải câu hỏi về toàn mạch. Hi vọng với phương pháp và hướng dẫn chi tiết một số bài tập điển hình sẽ giúp đỡ bạn đọc có thể vận dụng vào giải bài tập.


*

A. Lý thuyết

I. Phương pháp

1. Kiến thức trọng tâm

Toàn mạch: mạch điện có nguồn điện gồm suất điện đụng $varepsilon $ với điện trở trong r hoặc gồm những nguồn năng lượng điện được ghép thành bộ.

Bạn đang xem: Bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11

Mạch ngoài gồm những điện trở hoặc những vật dẫn được đánh giá như năng lượng điện trở nối sát hai rất của mối cung cấp điện.

Định pháp luật Ôm mang lại toàn mạch: Cường độ chiếc điện chạy vào mạch bí mật tỉ lệ thuận cùng với suất điện động của mối cung cấp điện cùng tỉ lệ nghich với năng lượng điện trở toàn phần của mạch đó.

$I = fracvarepsilon R_N + r$.

Các công thức yêu cầu nhớ:

$I = fracvarepsilon R_N + r$ (A).

$varepsilon = I.(R_N + r)$ (V).

$U = I.R_N = varepsilon - I.r$ (V).

$A_ng = varepsilon .I.t$. (J).

$P_ng = varepsilon .I$ (W).

$A = U.I.t$ (J).

$P = U.I$. (W).

$H = fracU_Nvarepsilon = fracR_NR_N + r$ (%)

2. Phương pháp

B1: Phân tích kết cấu của mạch, coi mạch mắc nối tiếp? Hay tuy nhiên song? Vẽ sơ đồ vật mạch điện.

B2: Tính các điện trở tương tự của mạch.

B3: Áp dụng định phương pháp Ôm để tính cường độ chiếc điện vào mạch.

B4: Tính những tham số còn sót lại của vấn đề và kết luận.

II. Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Một mạch điện có sơ thứ như hình 11.1, trong những số đó nguồn điện gồm suất điện rượu cồn $varepsilon = 6$ (V) và điện trở trong r = 2 $Omega $, các điện trở R1 = 5 $Omega $, R2 = 10 $Omega $ và R3 = 3 $Omega $.

a. Tính năng lượng điện trở RN của mạch ngoài.

b. Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn điện với hiệu điện vậy mạch kế bên U.

c. Tính hiệu điện ráng U1 giữa hai đầu điện trở R1.

*

Hướng dẫn giải

Mạch bao gồm R1 nt R2 nt R3;

a. Điện trở của mạch ko kể là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18 $Omega $.

b. Áp dụng định nguyên lý Ôm đến toàn mạch, ta có:

Cường độ cái điện chạy qua nguồn tích điện là: $I = fracvarepsilon R_N + r = frac62 + 18 = 0,3$ (A).

Hiệu điện thế mạch bên cạnh là: $U = I.R_N = 0,3.18 = 5,4$ (V).

c. Hiệu điện thay giữa hai đầu năng lượng điện trở R1 là: U1 = I.R1 = 0,3.5 = 1,5 (V).

Bài tập 2:

Một mạch điện có sơ đồ dùng như Hình 11.2, trong các số đó nguồn điện gồm suất điện rượu cồn $varepsilon = 12,5$ (V) và gồm điện trở trong r = 0,4 $Omega $; bóng đèn Đ1 tất cả ghi số 12 V – 6 W; bóng đèn Đ2 ­ các loại 6 V – 4,5 W; Rb là 1 biến trở.

a. Chứng tỏ rằng khi kiểm soát và điều chỉnh biến trở Rb ­có trị số là 8 $Omega $ thì các đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.

b. Tính hiệu suất Png và hiệu suất H của nguồn lúc đó.

*

Hướng dẫn giải

Mạch bao gồm Đ1 // (Rb nt Đ2).

a. Điện trở của từng đèn là:

$R_Đ1 = fracU^2_Đ_1P_1 = frac12^26 = 24$ $Omega $.

$R_Đ2 = fracU^2_Đ_2P_2 = frac6^24,5 = 8$ $Omega $.

Khi Rb = 8 $Omega $ thì điện trở tương đương của mạch là:

R2b = R2 + Rb = 8 + 8 = 16 $Omega $.

$frac1R_N = frac1R_1 + frac1R_2b = frac124 + frac116 = frac548$

$Rightarrow $ $R_N = 9,6$ $Omega $.

Cường độ dòng điện trong mạch bao gồm là: $I = fracvarepsilon R_n + r = frac12,59,6 + 0,4 = 1,25$ (A).

Hiệu điện rứa mạch ko kể là: UN = I.RN = 1,25.9,6 = 12 (V).

Cường độ chiếc điện trong mỗi nhánh là:

$I_1 = fracU_NR_1 = frac1224 = 0,5$ (A).

$I_2b = fracU_NR_2b = frac1216 = 0,75$ (A).

Cường độ chiếc điện qua từng đèn là:

IĐ1 = I1 = 0,5 (A). (1)

IĐ2 = I2b = 0,75 (A). (2)

Cường độ dòng điện định nút qua từng đèn là:

$I_đm1 = fracU_Đ1R_Đ1 = frac1224 = 0,5$ (A). (3)

$I_đm2 = fracU_Đ2R_Đ2 = frac68 = 0,75$ (A). (4)

Từ (1), (2), (3) cùng (4), ta có: mẫu điện chạy qua mỗi đèn điện đúng bằng dòng năng lượng điện định nút của từng bóng, bởi vì đó những đèn sáng sủa bình thường.

b. Công suất của mối cung cấp là: $P_ng = varepsilon .I = 12,5.1,25 = 15,625$ (W).

Hiệu suất của nguồn là: $H = fracU_Nvarepsilon = frac1212,5 = 96$ (%).

Bài tập 3:

Có tám nguồn tích điện cùng loại với cùng suất điện đụng $varepsilon = 1,5$ (V) và điện trở vào r = 1 $Omega $. Mắc các nguồn này thành bộ hỗn hòa hợp đối xứng bao gồm hai dãy tuy vậy song để thắp sáng loáng đèn 6 V – 6 W. Coi rằng nhẵn đèn bao gồm điện trở như trong khi sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đò mạch điện kín đáo gồm cỗ nguồn và đèn điện mạch ngoài.

b. Tính cường độ I của cái điện thực thụ chạy qua bóng đèn và công suất điện Pđ của đèn điện khi đó.

c. Tính năng suất Png của bộ nguồn, công suất Pi của côn trùng nguồn trong cỗ và hiệu điện thay Ui giữa hai cực của từng nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a. Mạch bao gồm hai dãy mắc song song, mỗi dãy gồm bao gồm 4 nguồn tích điện mắc nối tiếp.

Sơ đồ vật mạch điện:

*

b. Suất điện động của bộ nguồn là: $varepsilon _b = 4varepsilon = 4.1,5 = 6$ (V).

Điện trở trong của bộ nguồn điện: $r_b = frac4.r2 = frac4.12 = $ $Omega $.

Điện trở của đèn điện là: $R = fracU^2_đP_đ = frac6^26 = 6$ (V).

Xem thêm:

Một mạch điện có sơ đồ vật hình 11.1, trong những số ấy nguồn điện gồm suất điện cồn ( extℰ=6V) và tất cả điện trở vào (r=2Omega), những điện trở (R_1=5Omega),(R_2=10Omega) và (R_3=3Omega).
*

a) Phân tích điện trở mạch ngoài:(R_1,R_2,R_3)mắc nối tiếp nhau.(left\left(R_1 ight)ntleft(R_2 ight)ntleft(R_3 ight) ight\)

Điện trở tương đương của mạch ngoài được tính theo công thức:

(R_N=R_1+R_2+R_3=5+10+3=18left(Omega ight))

b) Áp dụng định phương pháp Ôm mang đến toàn mạch ta tính được cường độ chiếc điện(I) chạy qua nguồn điện áp là:

(I=dfracℰR_N+r=dfrac618+2=0,3(A))

Hiệu điện nỗ lực mạch bên cạnh là:

(U=I.R_N=0,3.18=5,4left(V ight))

c) Áp dụng định lao lý Ôm,hiệu điện thế(U_1)giữa nhì đầu năng lượng điện trở(R_1)là :

(U_1=I.R_1=0,3.5=1,5left(V ight))

Đáp số: a)(R_N=18Omega); b)(I=0,3A;U=5,4V); c)(U_1=1,5V)


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 11: cách thức giải một số trong những bài toán về toàn mạch khác • Trả lời câu hỏi C1 trang 59 – bài bác 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 a)Hãy cho thấy thêm cường... • Trả lời câu hỏi C2 trang 59 – bài xích 11 – SGK môn thứ lý lớp 11 a) Hãy cho biết thêm hiệu... • Trả lời câu hỏi C3 trang 60 – bài xích 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Hãy phân tích với cho... • bài bác tập ví dụ 1 trang 60 - SGK môn đồ lý lớp 11 Một mạch điện bao gồm sơ... • Trả lời câu hỏi C4 trang 60 – bài bác 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 đến mạch năng lượng điện như hình... • Trả lời câu hỏi C5 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Một mạch điện có sơ... • Trả lời thắc mắc C6 trang 61 – bài 11 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Một mạch điện gồm sơ... • Trả lời thắc mắc C7 trang 61 – bài 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Một mạch điện có sơ... • Trả lời câu hỏi C8 trang 61 – bài xích 11 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 có tám mối cung cấp điện... • Trả lời thắc mắc C9 trang 61 – bài 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 có tám mối cung cấp điện... • Giải bài xích 1 trang 62 – bài xích 11 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 mang lại mạch điện gồm sơ... • Giải bài bác 2 trang 62 – bài xích 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 đến mạch điện bao gồm sơ... • Giải bài xích 3 trang 62 – bài 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 cho mạch điện tất cả sơ...
Mục lục Lớp 11 theo chương •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: các nước châu Á, Châu Phi và khoanh vùng Mĩ La
Tinh (Thế kỉ XIX - đầu nắm kỉ XX) - Phần 1: lịch sử dân tộc Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •A - khái quát nền kinh tế - xã hội của thế giới - Giải bài bác tập SGK Địa lý 11 •Phần 1: Công dân với kinh tế tài chính - Giải bài tập SGK GDCD 11 •Chương 1: giải pháp mạng mon mười Nga năm 1917 và cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội sống Liên Xô (1921 - 1941) - Phần 2: lịch sử Thế Giới hiện Đại (từ năm 1917 mang lại năm 1945) •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường - Giải bài tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 1: việt nam từ năm 1858 đến cuối rứa kỉ XIX - Phần 3: lịch sử hào hùng Việt nam giới (1858 - 1918) •Chương 1: Sự năng lượng điện li - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 •Chương 6 - Khúc xạ ánh nắng - Phần 2: quang quẻ hình học tập •Chương 1: Sự điện li - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 nâng cấp •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 •Chương 1 - Điện tích - Điện ngôi trường - Phần 1: Điện học, điện từ học tập •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: gửi hoá vật hóa học và năng lượng - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 2: chạm màn hình - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy vậy song - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •B - Địa lý khu vực và non sông - Giải bài xích tập SGK Địa lý 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số cùng Giải tích 11 •Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị làng hội - Giải bài bác tập SGK GDCD 11 •Chương 2: cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên (1914 - 1918) - Phần 1: lịch sử Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •Chương 2 - dòng điện không đổi - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học •Chương 2: các nước tư phiên bản chủ nghĩa giữa hai trận chiến tranh nhân loại (1918 - 1939) - Phần 2: lịch sử dân tộc Thế Giới hiện nay Đại (từ năm 1917 mang đến năm 1945) •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: mẫu điện không thay đổi - Giải bài tập SGK vật lý 11 •Chương 2: vn từ đầu rứa kỉ XX mang đến hết chiến tranh thế giới đầu tiên (1918) - Phần 3: lịch sử dân tộc Việt phái nam (1858 - 1918) •Chương 2: Nitơ - Photpho - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 •Chương 7 - Mắt. Những dụng rứa quang - Phần 2: quang hình học •Chương 2: nhóm Nitơ - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ tình dục vuông góc - Hình học 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: phát triển và phát triển - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 3: dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: đa số thành tựu văn hóa truyền thống thời cận đại - Phần 1: lịch sử hào hùng Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •Chương 3: đội Cacbon - Giải bài bác tập SGK hóa học 11 nâng cao •Chương 3 - loại điện vào các môi trường xung quanh - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học •Chương 3: những nước Châu Á giữa hai trận chiến tranh trái đất (1918 - 1939) - Phần 2: lịch sử vẻ vang Thế Giới hiện tại Đại (từ năm 1917 mang lại năm 1945) •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dòng điện vào các môi trường xung quanh - Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 11 •Chương 3: Cacbon - Silic - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 3: dãy số. Cấp cho số cùng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: tạo thành - Phần 4: Sinh học khung hình •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 4 - sóng ngắn - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học tập •Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) - Phần 2: lịch sử vẻ vang Thế Giới hiện nay Đại (từ năm 1917 đến năm 1945) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: sóng ngắn - Giải bài tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ - Giải bài bác tập SGK hóa học 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: chạm màn hình điện từ - Giải bài xích tập SGK đồ vật lý 11 •Chương 5 - cảm ứng điện trường đoản cú - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học tập •Chương 5: Hiđrocacbon no - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 5: Hidrocacbon no - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 •Chương 6: Khúc xạ ánh nắng - Giải bài xích tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 6: Hiđrocacbon không no - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 6: Hidrocacbon không no - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 •Chương 7: Mắt. Những dụng nắm quang - Giải bài tập SGK đồ gia dụng lý 11 •Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol - Giải bài tập SGK hóa học 11 nâng cao •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 nâng cao