cunnganyouko): "ừ thì nói thật ko dấu j ai "ảnh #2 tui cởi chuồng